منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش چهاردهم

در این پست به بررسی تاثیر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت با توجه به مواد 38 و 40 و 46 و 39 و57 و 62 قانون مجازات اسلامی و اثر گذشت شاکی قبل و بعداز صدور حکم قطعی «طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم غیر قابل گذشت میپردازیم.


منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش چهاردهم

در پست قبل به بررسی مفهوم جرایم غیر قابل گذشت با عنایت به تبصره ی2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی پرداختیم فلذا دانستیم مقصود از جرایم غیر قابل گذشت طبق این ماده جرایمی هستند که شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد. بنابراین تعقیب و یا عدم تعقیب این جرایم، به اراده زیان دیده از جرم یا وراث او بستگی ندارد.همچنین مطابق با ماده 103 قانون مجازات اسلامی در این خصوص دانستیم که چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب ميشود مگر اينكه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد و در قوانین کیفری کشور ما اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. در این پست به بررسی تاثیر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت با توجه به مواد 38 و 40 و 46 و 39 و57 و 62 قانون مجازات اسلامی و اثر گذشت شاکی قبل و بعداز صدور حکم قطعی «طبق ماده483 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم غیر قابل گذشت میپردازیم.

تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت :

گذشت شاکی خصوصی در این جرایم صرفا میتواند از جهات مخففه به شرح ذیل محسوب گردد:

1.با لحاظ بند الف ماده 38قانون مجازات اسلامی از جهات تخفیف مجازات یعنی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2.با لحاظ بند الف ماده 40 قانون مجازات اسلامی از شرایط تعویق صدور حکم یعنی وجود جهات تخفیف

3.با لحاظ سطر اول ماده 46 قانون مجازات اسلامی از شرایط تعلیق اجرای مجازات یعنی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حكم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا پنج سال معلق نماید.

4.با لحاظ ماده 39قانون مجازات اسلامی از شرایط معافیت از کیفر یعنی در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتكب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه كیفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حكم به معافیت از كیفر صادر كند.

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش چهاردهم


5.با لحاظ ماده 57 قانون مجازات اسلامی از شرایط اجرای نظام نیمه آزادی،یعنی در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر كننده حكم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاكی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یك فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری كه در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محكوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محكوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حكم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

6.با لحاظ ماده 62 قانون مجازات اسلامی از شرایط اجرای نظارت با سامانه الکترونیکی ، یعنی در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محكوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الكترونیكی قرار دهد

اثر گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشت:

در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرائم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند

چگونگی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم طبق ماده 483 قانون آیین یدادرسی کیفری :

محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خواست تجدید نظر در میزان مجازات را نماید.

دادگاه به در خواست محکوم علیه در وقت فوق العاد ه با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت ماده 300 همین قانون رسیدگی مینماید و در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف میدهد یا مجازات را به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه تبدیل میکند .رای صادره،قطعی میباشد.
نظرات کاربران