منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش سوم

.در این پست به بررسی ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و ماده 113این قانون خواهیم پرداخت.


منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش سوم

در پست قبل به بیان مفهوم گذشت پرداختیم فلذا دانستیم گذشت در لغت به معنای عفو وبخشودن است ودر اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشی و صرف نظر کردن شاکی خصوصی از تعقیب متهم یا مجازات محکوم علیه گفته می شود.گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشته مسموع نخواهد بود .با بررسی ماده 102 قانون مجازات اسلامی دانستیم که هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هريك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي واجرای مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است.در این پست به بررسی ماده 6 قانون ایین دادرسی کیفری در ارتباط با گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و ماده 113این قانون خواهیم پرداخت.

منظور از اصطلاح جرایم قابل گذشت ، بخشودن مجرم است ، نه جرم ، زیرا شاکی با گذشت خود ، از تعقیب ومجازات مجرم صرف نظر می کند ، نه از اصل جرم.

طبق مورد دوم ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، گذشت قطعی شاکی خصوصی یا متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت ، از موجبات سقوط دعوای خصوصی ومجازات بوده و با گذشت ، تعقیب ، رسیدگی واجرای حکم در این قبیل موارد موقوف می شود . این ماده بیان میدارد که :

تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود ، مگر در موارد زیر:

اول - فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم - مشمولان عفو

چهارم - نسخ مجازات عمومی

پنجم - اعتبار امر مختومه

ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

تبصره - هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش سوم


مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاهها با صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را مختومه می کنند ، اما اگر جرم ارتکابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد ، گذشت شاکی تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد وفقط می تواند یکی از موجبات تخفیف مجازات باشد.موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید. ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری سال1392

در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند: در صورتی که همسرم متعهد شود رفتار خوبی با من داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است و به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند با شکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی متوقف شدن تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. حق گذشت به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می شود. بنابراین در صورت گذشت تمام کسانی که ورثه متضرر از جرم هستند تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
نظرات کاربران