منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دوم

در این پست به بررسی مفهوم گذشت و نکاتی در رابطه با تعدد متضررین از جرم در جرایم قابل گذشت ،طبق ماده 102قانون مجازات اسلامی میپردازیم.


منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دوم

همانطور که در پست قبل به آن پرداخته شد مفهوم جرایم قابل گذشت طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ،توسط مقنن ، به كلي دگرگون شده وصبغه قابليت گذشت جرايم را تا حد زيادي كم رنگ کرده است.دانستیم که طبق تبصره 1 ماده 100قانون مجازات فعلی مصوب سال 1392 ،جرم قابل گذشت به جرمی گفته میشود كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي خصوصی و عدم گذشت وي است. در این پست به بررسی مفهوم گذشت و نکاتی در رابطه با تعدد متضررین از جرم در جرایم قابل گذشت ،طبق ماده 102قانون مجازات اسلامی میپردازیم.

در این نوشتار جرایم قابل گذشت وغیر قابل گذشت وضابطه تفكیك این دو در قانون مجازات اسلامی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

گذشت در لغت به معنای عفو وبخشودن است ودر اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشی و صرف نظر کردن شاکی خصوص از تعقیب متهم یا مجازات محکوم علیه گفته می شود.

اگر مجنی علیه به طور كلی از حق خود صرف نظر كند ، واژه های دیگری چون رضایت و عفو نیز مورد استفاده قرار می گیرند ؛ مانند بند 3 ماده 161 ، ماده 257 و قسمت پایانی ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.

گذشت ، اسقاط حق ونوعی ایقاع است و قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 همین معنی را اراده نموده بود وبیان داشته بود که :

در جرائمی كه با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حكم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشته مسموع نخواهد بود .

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دوم


طبق ماده 102 قانون مجازات اسلامی، هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شكایت هریك از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی واجرای مجازات موكول به گذشت تمام كسانی كه شكایت كرده اند است .

تبصره حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد.

. منظور از جرایم قابل گذشت ، بزه هایی است که شاکی خصوصی یا متضرر از جرم ، حق بخشیدن مرتکب را دارد. بزه هایی که تعقیب آن با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود وبا گذشت او ، تعقیب کیفری واجرای مجازات موقوف می گردد اما در جرایم غیرقابل گذشت ، شاکی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتکب را ندارد ، تعقیب آن منوط به درخواست کسی نیست ومقام قضایی مکلف به تعقیب ، محاکمه ومجازات مرتکب می باشد.

تعقیب جرم که دارای جنبه ی خصوصی است با شکایت شاکی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شکایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف به تعقیب است.
نظرات کاربران