منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دهم

در این پست به بررسی مواد 699 و 700فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد255 و بند پ ماده 261 وماده 268 قانون مجازات اسلامی و همچنین به بررسی برخی از جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، میپردازیم.


منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دهم

در پست قبل به بررسی مواد 692 دررابطه با تصرف ملک غیر به قهر و غلبه وماده 694 دررابطه با .ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن غیر و ماده 697 دررابطه با افترا و ماده 698 دررابطه با نشر اکاذیب که همگی از فصل پنجم کتاب تعزیرات مصوب سال1375 هستند و جرایم قابل گذشت محسوب میشوند،پرداختیم.در این پست به بررسی مواد 699 و 700فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد255 و بند پ ماده 261 وماده 268 قانون مجازات اسلامی و همچنین به بررسی برخی از جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، میپردازیم.

قانون افترای عملی ،ماده ی 699

هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را كه یافت شدن آن در تصرف یك نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل كسب یا جیب یا اشیایی كه متعلق به او است بگذارد یا مخفی كند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود.

ک.هجو ،ماده ی700

هر كس با نظم یا نثر یا به صورت كتبی یا شفاهی كسی را هجو كند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یك تا شش ماه محكوم می شود.

2.حد قذف ماده 255 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 261 قانون مجازات اسلامی

3.حد سرقت بندهای د، ذ، ر، ز ماده ی 268 ق . م.ا

4.جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند :

الف.مواد 11 و 12 قانون صدور چک مصوب سال 72در خصوص چک بدون محل

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دهم


ب.ماده ۹و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا موضوع

ج.ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج بند الف

چ.ماده ۲۴۴قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه

ح.ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی وماده ۷۵و۷۲۷و۷۲۹قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع

خ.مواد ۴۵و۱۰۵و۱۱۰قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
نظرات کاربران