مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش سوم

در این پست به بیان سایر مصادیق مجازاتهای حدی از جمله بغی ، افساد فی الارض ، محاربه و سرقت خواهیم پرداخت و همچنین به بیان مورد دوم از مجازاتهای اصلی یعنی مجازات قصاص میپردازیم.


مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش سوم

در پستهای قبلی به بیان این پرداختیم که مفهوم مجازاتهای اصلی چیست و به بیان چندین مورد از مصادیق حد پرداختیم .در این پست به بیان سایر مصادیق مجازاتهای حدی از جمله بغی ، افساد فی الارض ، محاربه و سرقت خواهیم پرداخت و همچنین به بیان مورد دوم از مجازاتهای اصلی یعنی مجازات قصاص میپردازیم.

10- محاربه 279 ق. م. ا:محاربه عبارت از كشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی كه موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود

11- بغی و افساد فی الارض 286 قانون مجازات اسلامی:هركس به طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك یا دایر كردن مراكز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای كه موجب اخلال شدید در نظم عمومی كشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محكوم میگردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتكب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محكوم میشود

مجازات هر از جرایم حدی نام برده شده در بالا متفاوت است که مفصلا به هر یک در مبحث مربوط به خود خواهیم پرداخت.

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش سوم


2- مجازات قصاص

قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که درقتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.قصاص در جنایت قتل عمدی راقصاص نفس می گویند و طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامی قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امرمی توانداین امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید. قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو میگویند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وفق بند ب ماده 14 و ماده 16 ، قصاص ،مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

با اندکی دقت متوجه می شویم که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص را مجازات اصلی در نظر گرفته است.
نظرات کاربران