مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش ششم بیان مواد 167 و 168 و 169 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 167 و 168 و 169 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه خواهیم پرداخت .

ارث و وصایا | ترکه | مفهوم ترکه

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش ششم بیان مواد 167 و 168 و 169 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

ماده 227 قانون امور حسبی بیان داشته که :«اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است...». پس از آنکه یک نفر فوت می نماید، اولین اقدامی که برای جلوگیری از حیف و میل احتمالی و افراط و تفریط، در مورد ترکه متوفی متصور است، مهر و موم ترکه می باشد.یکی از موارد مطرح شده بعنوان امور راجع به ترکه در ماده 162 ق.امور حسبی مهر وموم ترکه است .

مهرو موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع شوند.

این اقدام به منظور حفظ و نگهداری از ترکه و نیز جلوگیری از استفاده یا حیف و میل آن توسط ورثه دیگر یا اشخاص ثالث انجام می شود. مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان؛ کسی که به نفع او وصیت انجام شده است؛ طلبکار متوفی و وصی انجام می شود و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند.

درخواست رفع مهر و موم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریزترکه یا با درخواست تنظیم ریزترکه ،صورت می شود.

مهر و موم ترکه حاصل یکی از موارد زیراست:
1.لاک یا موم که گداخته و در مدخل خانه و امثال آن یا صندوق یا پاکت و مانند آن قرار داده می شود
2.نهادن علامت مهر رسمی بر روی لاک یا موم گداخته

مهر و موم ترکه گاهی با درخواست اشخاص، صورت می پذیرد ماده 167 قانون امور حسبی و یا بدون درخواست ماده 168 قانون امور حسبی

اشخاصی که می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

ماده 167 قانون امور حسبی به بیان این افراد پرداخته است:

این ماده بیان داشته است که : اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش ششم بیان مواد 167 و 168 و 169 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی


۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن ها.
۲- موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
4. کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

در موارد ذیل مهر و موم ترکه بدون درخواست اشخاص و صرف اطلاع دادگاه برای اقدام و صدور قرار مهر و موم ترکه کافی می باشد :

ماده 168 و 169 قانون امور حسبی در این خصوص بیان داشته است که :

دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می نماید:
۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹- در مورد شق ۲ ماده فوق، مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است، به عمل می آید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند
نظرات کاربران


کیوان -  21 خرداد 1402
سلام میخواستم بدانم وقتی از این ترکه را انجام میدهیم تاریخ مشخصی دارد مثلا بنده میتوانم ذکر کنم تا بعدازفوت مادرم کسی حق دست زدن در منزل را ندارد واگر کم یا زیاد کرد بدون اجازه جمع ما باید باان شخص چکار کنیم