سرقتهای خاص - بخش چهارم بیان سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان سایر سرقتهای خاص با عنایت به مواد 656و657 و658 و 659 قانون تعزیرات سال1357 خواهیم پرداخت.


سرقتهای خاص - بخش چهارم بیان سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی

ماده واحده قانون تشدید سرقت مسلحانه مصوب ۱۳۳۸ در خصوص سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهر فروشی ها،صحبت نموده است و مجازات آن رادرحالت های مختلف ارتکاب این جرم چنانچه در پست قبل به آن پرداختیم،بیان نموده است.یکی دیگر از انواع سرقتهای خاص،راهزنی است که ماده 653 قانون تعزیرات سال 1375 به بیان آن پرداخته و مجازات انرا در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه بیان نموده است.ماده559 همین قانون به بیان سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی پرداخته و مجازات آنرا در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال بیان نموده است.

ر سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۵۹ـ هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینهٔ دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایهٔ مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیلهٔ نهاد ها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.


ز کیف زنی یا جیب بری

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۵۷ـ هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ژ سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه زده

سرقتهای خاص - بخش چهارم بیان سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی


قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۵۸ـ هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

س سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون


قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۵۶ـ در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود:
۱-سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این ها واقع شده باشد
۲-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطهٔ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد
۳-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد
۴-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند
۵-سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶-هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند
نظرات کاربران