سرقتهای خاص - بخش دوم بیان سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر سرقتهای خاص با عنایت به مواد 651 و 654 قانون تعزیرات 1375 و ماده واحده قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند ‌مصوب 1333 خواهیم پرداخت.


سرقتهای خاص - بخش دوم بیان سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی

باتوجه به انچه در پست قبل بیان شد دانستیم که هر جرم سه عنصر اصلی دارد : 1.عنصر مادی 2.عنصر معنوی 3.عنصر قانونی اولین مورد از انواع سرقتهای خاص،سرقت مقرون به ازار یا مسلحانه است که ماده 652 قانون تعزیرات سال 1375 ،به بیان آن پرداخته است و مجازات آن را حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه بیان کرده و اگر جرحی نیز واقع شده باشد فرد سارق علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

ب سرقت مسلحانه گروهی در شب

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ :

ماده ۶۵۴ـ هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.
ج سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

ماده ۶۵۱ـ هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:


۱- سرقت در شب واقع شده باشد.


۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

سرقتهای خاص - بخش دوم بیان سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی


۳- یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

ح سرقت مسلحانه از منازل


قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب 1333:


ماده واحده ـ هر گاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگر چه یک نفر حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آن ها هم مسلح نباشند در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد.


تبصره ۱- در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامات تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آن ها و تیراندازی مأمورین مجروح یا مقتول گردند مأمورین انتظامی از مجازات معاف می باشند.
تبصره ۲- مأمورینی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی از انحاء معاونت کرده و یا وسائل فرار آن ها را فراهم آورند مشمول مقررات این قانون بوده و به حبس با اعمال شاقه از ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم خواهند گردید.
تبصره ۳- سارقینی که پس از وضع و اجراء این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد
نظرات کاربران