جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش سوم مجازات عدم تطابق سوابق تحصیلی فرد با نمره و رتبه اکتسابی - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 11 این قانون در خصوص مجازات عدم تطابق سوابق تحصیلی فرد با نمره و رتبه اکتسابی و... و همچنین ماده 12 در خصوص چگونگی مجازات تقلب یا همکاری موسسات علمی و اموزشی خواهیم پرداخت.


جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش سوم مجازات عدم تطابق سوابق تحصیلی فرد با نمره و رتبه اکتسابی - همراه با فایل صوتی

برای رسیدگی به تخلفات ازمونهای سراسری مطابق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات جرایم ازمونهای سراسری، هیئتهای بدوی و تجدید نظر مطابق با قوانین و ضوابط تشکیل میشوند.ماده 6 و 7 این قانون به بیان مجازات مرتکبین جرایم ماده 5 همین قانون پرداخته است.ماده 8 قانون رسیدگی به جرایم وتخلفات ازمونهای سراسری به بیان مجازات مرتکبین اعمال ماده 5 بصورت گروه یا شبکه پرداخته است. ماده 10 این قانون به بیان مجازات فردی که لازمه حکم محکومیت قطعی برای وی صادر شده ، پرداخته است.

ماده 11 این قانون بیان داشته است که :چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس
نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت های بدوی میباشد.

تقلب و یا همکاری موسسات علمی و اموزشی:

طبق ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون سراسری ، هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده 5 ،مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره اینگونه مراکز به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون وسایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حد اکثر مجازات مندرج در ماده (6) میباشد.

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش سوم مجازات عدم تطابق سوابق تحصیلی فرد با نمره و رتبه اکتسابی - همراه با فایل صوتی


تبصره - در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی العموم نیز میتواند رأسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نمایند.

وظیفه اصلی برگزاری آزمون ها در کشور با سازمان سنجش آموزش کشور است که در سال 1347 با هدف تعیین نحوه گزینش دانشجویان برای ورود به دانشگاه ها تاسیس شد.

سازمان سنجش آموزش کشور، سازمانی دولتی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به صورت سالیانه آزمون های مختلفی رابرگزارمی کند.

وظیفه سازمان سنجش و اندازه گیری و ارزیابی دانش داوطلبان ورود به آموزش عالی کشور و سطوح مختلف آموزشی وانتخاب و معرفی شایسته ترین افراد برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشوراست. اما به موازات تشکیلات سازمان سنجش، وزارت خانه ها به صورت خاص اقدام به برگزاری آزمون های گوناگونی می کنند.

این امر باعث ایجاد تداخل در روند اجرای آزمون ها می شود و امکان تخلف و تقلب را افزایش می دهد. حاصل این تخلفات و جرائم هم چیزی جز تضییع حق بسیاری از دانش آموختگان شایسته و واجد شرایط و راهیابی افراد کم سواد و بدون پشتوانه علمی به مراکز آکادمیک نیست.
نظرات کاربران


محمد -  15 فروردین 1402
بزرگترین تخلف و تقلب همین سهمیه های کنکور است که بطور قانونی انجام میشود و هیچکس هم حق اعتراض نداره.