جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش دوم بیان مجازات این جرایم مطابق با قانون - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مجازات این جرایم مطابق مواد 6 و 7و8و10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمونهای سراسری خواهیم پرداخت.


جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش دوم بیان مجازات این جرایم مطابق با قانون - همراه با فایل صوتی

برابر ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمونهای سراسری مصوب 1384،منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردداز قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور. ماده 5 این قانون در چندین بند به بیان تخلفات و جرایم در ازمونهای سراسری مطابق انچه در پست قبل بیان گردید ،پرداخته است.

بند ح ماده 5 این قانون بیان میدارد که :خرید و فروش سوالات و پاسخ های آزمون یا شرکت و معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد

جریمه های متخلفان

در این زمینه، هیأت های رسیدگی به تخلفات که مطابق با ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون های سراسری که بیان داشته است : هیأت های بدوی و هیأت تجدیدنظر برابر ضوابط قانون و این ایین نامه تشکیل می شوند و مسئولیت رسیدگی به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند ، صلاحیت صدور حکم به مجازات های زیر را مطابق ماده 6 ق. رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون سراسری درباره متخلفان دارند:

طبق بند الف ماده 6 در مورد مشمولان بند (الف) ماده 5 :اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال

طبق بند ب ماده 6 در مورد مشمولان بند (ب) یا بند ج ماده 5:محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ۱۰ سال بعد.

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش دوم بیان مجازات این جرایم مطابق با قانون - همراه با فایل صوتی


تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها میباشد.

طبق ماده 7 این قانون ، در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا یک میلیارد (000 000 000 1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی مینمایند.


ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمونهای سراسری بیان میدارد که : ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میگردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حد اقل مجازات ذکر شده برای مرتکب میباشد.

نکات:

طبق ماده 10 این قانون ،در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده 6 ، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند.

در این صورت، مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری می کند و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی اعطا شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
نظرات کاربران