جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش ششم بیان ماده 604 قانون مجازات و مواد مرتبط در قانون رسیدگی به تخلفات اداری - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 604 قانون مجازات اسلامی و بیان مواد مرتبط با این جرم در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهیم پرداخت.


جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش ششم بیان ماده 604 قانون مجازات و مواد مرتبط در قانون رسیدگی به تخلفات اداری - همراه با فایل صوتی

باتوجه به عبارت افشای سوالات در ماده واحده سال 54، در اختیار قرار دادن سوالات مشابه به داوطلبان ولو نزدیک به متن اصلی سوالات ، از دایره شمول ماده خارج است چرا که شامل عنوان افشا نمی شود.در قانون مجازات اسلامی، مواد 544 ، 598 و 604 مصوب 1392 هم به همین جرم اشاره کرده است.

قانون مجازات اسلامی برای کلیه اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ، استفاده غیر مجاز از کلیه اسناد و اوراق دولتی و خصوصی را جرم انگاری کرده است و افراد مجرم را به پرداخت جزای نقدی و بازگرداندن وجوه تحصیلی و تحمل حداکثر 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. دایره شمول این ماده، از ماده واحده قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب 1349 گسترده تر و بیشتر قابل تعمیم است.

ماده 604 هم می گوید: هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. قانون گذار در باره این ماده صراحتاً عنوان نکرده است که منظور از جبران خسارت چیست ؟ آیا فرد خاطی می تواند خسارت هزاران داوطلب شرکت کننده در آزمون را جبران کند ؟

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون دیگری که می تواند در این جرم، مورد استناد قرار گیرد قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش ششم بیان ماده 604 قانون مجازات و مواد مرتبط در قانون رسیدگی به تخلفات اداری - همراه با فایل صوتی


بر اساس این قانون، هیاتهایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به کلیه تخلفات انجام شده از سوی مامورین رسمی دستگاه های دولتی و اجرایی رسیدگی می کند.

بند 11 این قانون مربوط به افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری و بند 27 ماده 8 این قانون مربوط به دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن هاست که تخلف اداری محسوب شده و مجازات ان عبارت است از:

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب. توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج . کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د. انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه. تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
نظرات کاربران