جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش چهاردهم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان میزان مجازات این جرم حدی طبق مواد 250 و 251 قانون مجازات اسلامی و ماده 255 این قانون در ارتباط با شرایط اعمال مجازات خواهیم پرداخت.


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش چهاردهم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان بخش سوم عنصر مادی یعنی وجود رابطه ی سببیت میان عمل قاذف و قذف شخص طرف جرم پرداختیم فلذا دانستیم این مورد خود به چند دسته تقسیم میگردد از جمله 1.نفی ولد فرزند توسط پدر مطابق مواد 247 و 248 قانون مجازات اسلامی 2.قذف پدر و جّد پدری نسبت به فرزند همچنین به بیان عنصر مادی جرم قذف پرداختیم و دانستیم که قاذف باید با قصد و سوء نیت و با علم به معنی و مفهوم لفظ ناروا، شخصی را متهم به زنا یا لواط کند از شرایط اساسی برای احراز قصد معنوی در حد قذف، بلوغ میباشد .

میزان مجازات جرم قذف

ماده 250 قانون مجازات اسلامی میزان مجازات این جرم را 80 ضربه شلاق معین کرده است. نکته ای در ماده بعد یعنی ماده 251 قانون مجازات اسلامی برای تعیین میزان مجازات این جرم آمده است که از این قرار بیان شده است؛ قذف در صورتی موجب اعمال مجازات حد می باشد که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل ،مسلمان، معین وغیر متظاهر به زنا و لواط باشد. در این صورت است که مجازات حدی برای این جرم اعمال می شود. اما در صورتی که قذف شونده نابالغ، مجنون،غیر مسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

اما در صورتی که قذف متظاهر به زنا و لواط باشد، مجازاتی در پی نخواهد بود.

به بیان ماده 253 قانون مجازات اسلامی هر کس زنا یا لواط در حال اجرا یا عدم را به دیگری نسبت بدهد، مستحق اعمال مجازات حد نخواهد بود و به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش چهاردهم - همراه با فایل صوتی


قراین موجود در مواد مختلفی و به خصوص ماده 254 قانون مجازات اسلامی این نکته برداشت می شود که این نسبت دادن باید و حتما به شکل ناروا صورت گرفته باشد. چرا که این ماده بیان می دارد که نسبت دادن قذف به کسی که به خاطر آن مورد اعمال مجازات حدی زنا یا لواط شده باشد قبل از توبه مقذوف هیچ مجازاتی برای قاذف در نظر گرفته نمی شود.

نکته دیگر قابل توجه در میزان اعمال مجازات این جرم در قالب استثنایی در ماده 259 قانون مجازات اسلامی آمده است. از این قرار که اگر پدر یا جد پدری هرگاه فرزند یا نوع خود را قذف کند به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

در رابطه با مفاد ماده 247 قانون مجازات اسلامی اگر کسی به فرزند مشروع خود بگوید که تو فرزند من نیستی و یا همین حرف را به فرزند کسی دیگر که فرزند مشروع از پدرش نی می باشد زده باشد، قذف مادر این فرزند شده است و قاذف مشمول مجازات حدی 80 ضربه شلاق خواهد بود.

این نکته قابل توجه برای تفکیک از جرم قذف می باشد که نسبت دادن عدم باکرگی به شخصی مصداق تحقق جرم قذف را نخواهد داشت و تحقق جرم توهین را مشمول خواهد شد و مجازات آن تا 74 ضربه شلاق یا پرداخت جزای نقدی خواهد بود. اصلی ترین شرط تحقق قذف نسبت دادن زنا یا لواط می باشد.
نظرات کاربران