جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش پنجم - همراه با فایل صوتی

در مبحث قبل دانستیم که جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه درقبل یا ُدُبر زن محقق میشود .در این پست به بررسی دو مورد بعدی زنا یعنی زنای محصن و محصنه و زنای غیر محصن و همچنین بررسی راههای اثبات زنا میپردازیم.


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش پنجم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان چگونگی ارتکاب جرم زنا مطابق با تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی پرداختیم فلذا دانستیم که جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه درقبل یا ُدُبر زن محقق میشود.همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی دانستیم که هرگاه طرفین یا یكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تامیني و تربیتي مقرر در كتاب اول این قانون محكوم میگردد.همچنین دانستیم بر حسب اینکه شرایط زانی و زانیه چگونه باشد، چهار نوع زنا در فقه و حقوق ایران تعریف شده است:1.زنای با محارم نسبی 2. زنای به زور یا عنف 3.زنای محصن یا محصنه 4.زنای غیر محصن. و به بررسی موارد اول و دوم پرداختیم .

3 - زنای محصن محصنه

به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد. به زبان ساده تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می شود.در قانون مجازات اسلامی ماده 226 احصان در زن و مرد به صورت زیر بیان گشته است:
احصان در هریك از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود:
الف. احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب. احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی كه بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.البته اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند ماده 227 قانون مجازات اسلامی.

4 - زنای غیر محصنه


به زنایی گفته می شود که شخص زناکار(زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد، زنای غیرمحصنه گفته می شود.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش پنجم - همراه با فایل صوتی


راه های اثبات زنا:

دو راه اصلی برای اثبات عبارت است از اثبات با اقرار خود فرد و اثبات با شهادت چهار نفر در مورد اثبات با اقرار خود شخص، علاوه بر شرا یط عمومی (بلوغ، عقل، اختیارر و آزاد بودن خود فرد )لازم است تا چهار بار اقرار در نزد قاضی (و نه فقط پلیس و افراد دیگر ) صورت پذیرد.

در ماده ی 232 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان داشته است که هرگاه مرد یا زن كمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم می شود.
راه دوم اثبات، شهادت چهار نفر شاهد مرد عادل به دیدن عمل است، و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است و جرم ثابت می شود. دقت شود که براى حفظ آبرو و شرف دیگران، اسلام براى اثبات زنا، چهار شاهد مقرّر کرده است وگرنه مقایسه کنید با اثبات قتل که دو شاهد کافى است.
نظرات کاربران