جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش هفدهم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان موارد اثبات عدم تعارض میان این مواد و هشتمین مورد از جرایم حدی یعنی مصرف مسکر طبق ماده ی 264 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مرتبط با این موضوع میپردازیم.


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش هفدهم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل بیان نمودیم که در ماده 262 قانون مجازات اسلامی جرم سب النبی را اینگونه تعریف نموده است که هر كس پیامبر اعظم صلي الله علیه و آله وسلم و یا هریك از انبیاء عظام الهي را دشنام دهد یا قذف كند ساب النبي است و به اعدام محكوم میشود. تبصره- قذف هر یك از ائمه معصومین علیهم سلام و یا حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها یا دشنام به ایشان در حكم سب نبي است.در ماده 513 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 در رابطه با این جرم اینگونه بیان نموده است که هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین «ع»یا حضرت صدیقه طاهره «س» اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.همچنین در ماده 26 قانون مطبوعات در ارتباط با این موارد حکم مشابهی بیان نموده است که هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.آنچه به نظر میرسد این است که این مواد با هم تعارض ندارند.

به نظر می رسد که میان ماده 262 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 513 کتاب تعزیرات مصوب 1375 هیچ گونه تعارضی وجود ندارد با این توضیح که در این خصوص چند صورت متصور است:

الف: چنانچه مرتکب، دشنام دهد یا قذف کند، مجازات وی، اعدام است و مشمول ماده ی 262 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ب: اگر مرتکب، به مقدسات اسلام ... اهانت نماید چنانچه مشمول حکم سب النبی باشد مجازات او اعدام و مشمول ماده ی513 قانون تعزیرات می باشد.

پ: اگرمرتکب، به مقدسات اسلام توهین کند و مشمول حکم سب النبی نباشد ،حسب مورد می تواند مشمول ماده ی 513 قانون تعزیرات یا تبصره ماده ی 263 این قانون قرار گیرد.

8.مصرف مسکر:

مطابق با ماده 264 قانون مجازات اسلامی این جرم به صورت زیر بیان شده است:

مصرف مسكر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن كم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست كند یا نكند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.

خوردن آب جو مسکر موجب حد است هرچند مستی نیاورد. تبصره ماده 264 قانون مجازات اسلامی حد مصرف مسکر، مطابق با ماده 265 قانون مجازات اسلامی 80 ضربه شلاق است.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش هفدهم - همراه با فایل صوتی


مجازات شرب خمر برای غیر مسلمان

طبق ماده 266قانون مجازات اسلامی غیر مسلمان تنها در صورتی که تظاهر به مصرف مسکر کند، محکوم به حد می شود وطبق تبصره ماده 266قانون مجازات اسلامی در غیر این صورت اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان، علنی نباشد ولی درحالت مستی در معابرعمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می شود.

مستند ماده 701 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید ،علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

مجازات خرید و فروش و ساختن مشروبات

علاوه بر نوشیدن مسکرات ، خرید و فروش و ساختن آن نیز مجازات دارد؛ مطابق با ماده 702 قانون مجازات اسلامی هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
نظرات کاربران