جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش هفتم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی سومین مورد از این مجازاتها یعنی مجازات شلاق طبق مواد 228 و 229 قانون مجازات اسلامی میپردازیم.همچنین به دومین مورد از موارد مجازاتهای حدی یعنی مجازات جرم لواط و مفهوم آن طبق ماده 233 و 234 قانون مجازات اسلامی میپردازیم.


جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش هفتم - همراه با فایل صوتی

در مطلب قبل به بررسی شرایط قانونی برای شهادت دهندگان جرم زنا پرداختیم فلذا دانستیم که شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمیشود، شهود نیز به حد قذف محکوم میشوند،یعنی به دلیل تهمت به متهم، شلاق میخورند.همچنین با عنایت به ماده 630 قانون تعزیرات به بررسی مفهوم قتل در فراش پرداختیم . در ادامه ی مطالب به بیان این موضوع پرداختیم که مجازات زنا طبق قوانین به سه صورت است ؛ 1.اعدام : که در بند های ماده 224 قانون مجازات اسلامی به بیان مصادیق آن پرداخته شده است 2. سنگسار: که در ماده 225 قانون مجازات اسلامی به بیان آن پرداخته شده است . 3. مجازات شلاق ماده 637 قانون مجازات اسلامی

مجازات شلاق برای زنا :

حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است، البته برای دفعات اول تا سوم.

مطابق با ماده 229 قانون مجازات اسلامی همچنین مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب آن جرم شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

همچنین مطابق با ماده 228 قانون مجازات اسلامی در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد (در واقع زن شوهردار با پسربچه نابالغ رابطه برقرار کند )مجازات زانیه صد ضربه شلاق است.

در قرآن کریم در سوره ی نساء در آیات 15 و16 و22 و24 و 25،در سوره ی مائده آیه ی5، در سوره ی اسراء آیه ی32، در سوره ی نور آیات 2و3و 8 و سوره ی فرقان آیه ی 68 به بیان زنا و احکام و مجازات آن پرداخته شده است.

جماع با میت :

در قانون مجازات اسلامی در ماده 222 در این خصوص آن اینگونه بیان شده است که : جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود كه زنا نیست لكن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش هفتم - همراه با فایل صوتی


2.لواط :

مطابق با ماده 233 قانون مجازات اسلامی ،لواط به صورت زیر تعریف شده است : لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر مقعد انسان مذكر است.

این عمل که از گناهان کبیره میباشد، به هم بستر شدن دو مرد با یکدیگر برای پاسخ به نیاز جنسی آنها گفته میشود. در این عمل، آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه و یا بیشتر از آن در مقعد مرد دیگر وارد میشود.


راههای اثبات جرم لواط:


لواط را به سه صورت می توان اثبات نمود. این سه صورت عبارتند از:

  1. فاعل و مفعول هرکدام چهار مرتبه به این عمل شنیع اقرار نما یند. لازم به ذکر است که دفعات اقرار هر یک تنها در مورد خودش موثر خواهد بود
  2. شهادت دادن چهار مرد که دارای شرایط مورد قبول باشند. شاهدین باید این عمل را مشاهده کرده باشند.
  3. علم قاضی


مجازات لواط :


مطابق با ماده 234 قانون مجازات اسلامی حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اكراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان ) اعدام است . تبصره ١: در صورتی كه فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
نظرات کاربران