جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش هشتم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مجازات جرم لواط طبق ماده 234 قانون مجازات اسلامی و توبه و احکام ازدواج در لواط و همچنین سومین مورد از جرایم حدی یعنی جرم تفخیذ مطابق ماده 235 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش هشتم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان این موضوع پرداختیم که سومین مجازات برای مرتکب زنا ،مجازات شلاق است که در ماده 229 و 228 قانون مجازات اسلامی بیان گشته است همچنین با عنایت به ماده 222 قانون مجازات اسلامی جماع با میت زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نیست لكن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش میشود.با توجه به ماده 233 قانون مجازات اسلامی به بیان تعریف لواط به این صورت پرداختیم که لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر«مقعد»انسان مذكر است و دانستیم مجازات لواط طبق ماده 234 قانون مجازات اسلامی حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت «وجود ٌیا عدم احصان»اعدام .است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائم و بالغ داشته باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

بنابراین، در صورتی که هر دو طریق عاقل، بالغ و مختار باشند، برایشان .حکم اعدام در نظر گرفته می شود. در صورتی که فاعل فردی عاقل و بالغ باشد و مفعول شخصی نابالغ ، برای فاعل حکم اعدام و برای مفعول حکم تادیب صادر خواهد شد.

چنانچه فاعل و مفعول نابالغ باشند، برایشان حکم تادیب صادر می شود. اگر فاعل شخصی نابالغ و مفعول فردی بالغ باشد برای فاعل تادیب و برای مفعول حد در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که قانون در احکام ذکر شده هیچ وجه تمایزی بین کافر ، مسلمان، محصن و غیر محصن قائل نشده است.

نکته: تادیب یا تعزیری به مجازات بدنی گفته می شود که در شرع، حد ثابتی ندارد و تعیین مقدار آن به حالات، اشخاص، شرایط مختلفی و نظر حاکم شرع بستگی دارد و معمولاً ٢۵ ضربه شلاق تعیین می شود.

توبه در لواط:

چنانچه لواط کننده پیش از شهادت شاهدان توبه نماید ، حد در موردش اجرا نخواهد شد. اما در صورتی که پس از گواهی شاهدان توبه کند، حد از وی ساقط نمی شود. اگر اثبات لواط به وسیله اقرار گناهکار صورت پذیرد و سپس توبه نماید، امام (ع) و نایب وی اجازه دارند از گناهش چشم پوشی نمایند و یا آنکه حد را در موردش اجرا کنند.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش هشتم - همراه با فایل صوتی


احکام درارتباط با لواط کننده:

مادر، دختر و خواهر لواط دهنده بر لواط کننده حرام می شود و نمی تواند با آن ها ازدواج کند حتی اگر لواط کننده یا لواط دهنده نابالغ باشند ،ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه بر او حرام نمی شود.اگر فردی با مادر، خواهر یا دختر کسی ازدواج کند و بعد از ازدواج با آن فرد لواط کند آن ها بر او حرام نمی شوند.

3.تفخیذ:

مطابق با ماده 235 قانون مجازات اسلامی تفخیذ به صورت زیر تعریف می شود:

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذكر است.

تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخیذ است. در قانون مجازات اسلامی تفخیذ، نوع خفیف تر لواط محسوب می شود.

مجازات مرتکبین تفخیذ:

مطابق با ماده ی236 قانون مجازات اسلامی در تفخیذ، حد فاعل ومفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف وغیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی كه فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
نظرات کاربران