جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش هجدهم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 704 قانون تعزیرات و همچنین مجازات تکرار استعمال شرب خمر و همچنین شرایط اسقاط و همچنین اثبات شرب خمر میپردازیم.ماده 701 قانون تعزیرات در ارتباط با مصرف مسکر به صورت علنی در معابر و مجامع عمومی علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش هجدهم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان حالتهای مختلف میان ماده 262قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون تعزیرات مصوب 1375 پرداختیم فلذا دانستیم که میان ماده 262 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 513 کتاب تعزیرات مصوب 1375 هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.با عنایت به ماده ی264 قانون مجازات دانستیم مصرف مسكر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن كم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست كند یا نكند، خالص باشد یا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.میزان حد مصرف مسکر طبق ماده ی265 قانون مجازات اسلامی 80 ضربه شلاق است در ماده 266 قانون مجازات اسلامی درخصوص شرب خمر برای غیر مسلمانان بیان نموده که غیرمسلمان تنها در صورتی که تظاهر به مصرف مسکر کند، محکوم به حد میشود.در ارتباط با مصرف مسکر به صورت علنی در معابر و مجامع عمومی در ماده 701 قانون تعزیرات بیان شده است که هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود.درارتباط با خرید و فروش یا ساختن مشروبات الکی در ماده 702 قانون تعزیرات مجازاتش را شش ماه تایک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی «تجاری»کالای یاد شده بیان نموده است.

تدارک مکان جهت استعمال مشروبات الکلی

مطابق ماده 704 قانون مجازات اسلامی فردی که محلی جهت شرب خمر دایر نماید یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود (دایر کردن محل و دعوت مردم) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

آیا بعد از اجرای حد در این جرایم، در سوء پیشینه افراد منعکس می گردد؟

میزان مجازات شرب خمر هشتاد ضربه شلاق می باشد و از زمانی که اجرا می شود به مدت دو سال سوء پیشینه منعکس خواهد شد.

مجازات تکرار استعمال شرب خمر:

هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.

شرایط اسقاط حد شرب خمر:

هرگاه مرتکب قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش هجدهم - همراه با فایل صوتی


اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به5 طریق قابل اثبات است: اول:اقرار ، دوم: شهادت، سوم:علم قاضی

اقرار:باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود.

در رأی اصراری شماره 14 مورخ 5/8/1377هیات عمومی دیوان عالی کشورجهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.

در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار آنچنان که در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 بیان شده است؛ به معنای اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز طبق ماده 167 قانون مذکور اقرار باید منجز باشد و اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتباراست و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند. اقرار شخص سفیه و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و درست است .
نظرات کاربران


ابوالفضل‌چگنی -  08 دی 1401
عالی خیلی خوب خانم وکیل،،،کجایی شمامشتاق دیدار