جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش نهم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی ماده 237 قانون مجازات اسلامی در خصوص همجنس گرایی مرد در غیر از لواط و تفخیذ و همچنین بررسی جرم مساحقه مطابق با ماده 238 و 239 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهیم پرداخت


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش نهم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان این موضوع پرداختیم که مجازات جرم لواط طبق ماده 234 قانون مجازات اسلامی حد لواط برای فاعل درصورت عنف، اكراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق و برای مفعول در هرصورت اعدام است.مطابق با تبصره 2 ماده 234 قانون مجازات اسلامی احصان یعنی آنكه مرد همسر دائمی وبالغ داشته باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طریق را با وي داشته باشد. همچنین به بررسی مفهوم تفخیذ طبق ماده 235 قانون مجازات اسلامی پرداختیم و فهمیدیم مقصود از تفخیذ قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذكر است.همچنین مجازات این جرم طبق ماده 236 قانون مجازات اسلامی حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است.

بر اساس ماده 236 قانون مجازات اسلامی مردانی که با یکدیگر مرتکب تفخیذ می شوند هریک را به 100 ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت ٣ بار تکرار وحد خوردن در بار چهارم به اعدام محکوم می شوند. البته در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، فاعل در همان بار اول به اعدام محکوم می شود.

در ماده 237 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که همجنسگرایی انسان مذكر درغیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره 1- حكم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره 2- حكم این ماده شامل مواردی كه شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد همچنین تفخیذ مرد با زنی که رابطهٔ زوجیت بین آنان نیست زنا نیست اما رابطه نامشروع به حساب می آید.

4.مساحقه:

مطابق با ماده 238 قانون مجازات اسلامی مساحقه بصورت زیر تعریف شده است:

مساحقه عبارت است از اینكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش نهم - همراه با فایل صوتی


حد مساحقه:

مطابق ماده 239 قانون مجازات اسلامی حد مساحقه صد ضربه شلاق است .

حد مساحقه با توبه قبل از گواهی شاهدان ساقط می گردد ولی بعد از آن ساقط نمی شود. اگر مساحقه به اقرارثابت شود ومجرم توبه کند امام علی (ع) همان طور که در لواط نایب او در اجرای حد یا بخشش مجرم مخیر است مخیّر بود.

همچنین در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 مجازات دو زن که بی هیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد می گردد این ماده بیان می دارد که: هرگاه دو زن كه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یك پوشش قرار گیرند به كمتر از صد تازیانه تعزیری محکوم می شوند . در صورت تكرار این عمل و تكرار تعزیر در مرتبه سوم به هریك صد تازیانه زده می شود.

البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولا ً دارای حداقل و حداکثر است و قاضی قادر به جولان در دامنه مجازات میباشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد، لذا تعدد و تکرار هردو موجب تشدید مجازات ودر مواردی موجب جمع مجازات می گردد. اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغییر می کند .
نظرات کاربران