جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش ششم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی شرایط قانون برای شهادت دهندگان و همچنین مفهوم قتل در فراش طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای بیان شده برای مرتکب جرم زنا میپردازیم.


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش ششم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان ادامه حالتهای زنا با توجه به حالتهای زانی و زانیه پرداختیم فلذا دانستیم که مقصود از احصان با عنایت به ماده 226 قانون مجازات اسلامی این است که الفـ. احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در حاليکه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طریق قُبل را با وی داشته باشد. ب. احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد ودر حالي كه بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُُبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر خود داشته باشد. ماده 227 قانون مجازات اسلامی شرایط خروج زن و مرد از احصان را بیان نموده است .همچنین دانستیم راههای اثبات جرم زنا دو راه است 1. شهادت چهار شاهد مرد 2.اقرار خود فرد .

شرا یط قانون برای شهادت دهندگان (شهود) نیز بسیار سخت گیرانه است. شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند،این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن ها اختلافی نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه براین که زنا ثابت نمی شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند، یعنی به دلیل تهمت به متهم، شلاق می خورند.
براساس ماده 223 قانون مجازات اسلامی هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه سوگند پذیرفته می شود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرع لازم ثابت شود.
همچنین بر اساس ماده 636 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قتل در فراش عبارتست از: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا در یک فراش مشاهده کند و آن دو را مقتول یا مجروح کند معاف از مجازات است. مقصود از اجنبی در این ماده بیگانه بودن از لحاظ زناشویی بوده و قید اجنبی نمی تواند محارم را مستثنی از حکم نماید. شرط جواز قتل در فراش یا جرح زوجه و فاسق او توسط شوهر و معافیت از مجازات مطابق ماده 636 قانون مجازات اسلامی مشاهده زنا کردن آن دو به وسیله شوهر است. بستگی به نوع زنا و همچنین شرایط اتفاق جرم، طیف گسترده ای از مجازات برای آن تعریف شده است. از جمله مهم ترین آنها عبارت است از: اعدام، سنگسار و شلاق .

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش ششم - همراه با فایل صوتی


مجازات اعدام


1.رابطه با محارم نسبی که موجب اعدام مرد و زن می شود. ماده ی 224 قانون مجازات اسلامی بند الف ماده 224 قانون مجازات اسلامی بند ب

2.رابطه با زن پدر که موجب اعدام مرد زناکار است.

3 . رابطه مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام مرد زناکار است ماده 224 بند پ و ماده 224 بند ت قانون مجازات اسلامی

4.زنای به عنف و اکراه که موجب اعدام مرد زناکار است.
5.فرد زناکار که سه بار به دلیل زنا مجازات (شلاق) شده است، در مرتبه چهارم اعدام می شود
6. باعنایت به تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی هرگاه كسی با زن كه راضی به زنا با او نباشد در حال بیهوش یا خواب یا مست زنا كند رفتار او در حكم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حكم فوق جاری است.

مجازات سنگسار

ماده 225 قانون مجازات اسلامی. حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با دلیل ثابت شده باشد (مثلا شهادت چهار شاهد) موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت (اثبات به وسیله اقرار) موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.
نظرات کاربران