جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سیزدهم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان کامل این موضوع و حالات اسقاط حد قذف را طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامی و اشکال مختلف جرم قذف طبق ماده 256 و 257 قانون مجازات اسلامی و در اخر فرایند رسیدگی و اقدام را طبق ماده 199 آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت.


جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سیزدهم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان میزان مجازات جرم قذف مطابق با مواد 250 و 251 قانون مچازات اسلامی پرداختیم لذا دانستیم که طبق ماده 250 قانون مجازات اسلامی، میزان مجازات این جرم را 80 ضربه شلاق بیان نموده است.مطابق با ماده 251 قانون مجازات اسلامی قذف در صورتی موجب اعمال مجازات حد می باشد که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا و لواط باشد. در این صورت است که مجازات حدی برای این جرم اعمال می شود. اما در صورتی که قذف شونده نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد، قذف کننده 31 تا74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.درماده 253 به بیان این نکته پرداخته شده است که هر کس زنا یا لواط در حال اجرا یا عدم را به دیگری نسبت بدهد، مستحق اعمال مجازات حد نخواهد بود و به 31 تا74 ضربه .شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود درماده 254 بیان شده که این نسبت حتما بایستی ناروا بوده باشد درارتباط با مفاد ماده 247 قانون مجازات اسیامی اگر کسی به فرزند مشروع خود بگوید که تو فرزند من نیستی و یا همین حرف را به فرزند کسی دیگر که فرزند مشروع از پدرش نیز می باشد زده باشد، قذف مادر این فرزند شده است و قاذف مشمول مجازات .حدی 80 ضربه شلاق خواهد بود . ماده255 قانون مجازات اسلامی جرم و مجازات حدی قذف را حق الناس میداند .

3.وجود رابطه سببیت بین عمل قاذف و قذف شخص طرف جرم

اگر رابطه سببیت بین عمل قاذف و نسبت زنا یا لواط به شخص دیگری برقرار نشود،حد قذف اجرا نخواهد شد در این زمینه قانون گذار موارد متعددی را در قانون اسلامی مقرر كرده است كه در ذیل آورده می شود:

1.نفی ولد فرزند توسط پدر: اگر كسی به فرزند خود كه در حقیقت رابطه پدر و فرزندی بین آن ها برقرار است، بگوید: تو فرزند من نیستی حد قذف مصداق پیدا خواهد كرد. همچنین اگر كسی به فرزند مشروع دیگری بگوید: تو فرزند او نیستی محكوم به حد قذف خواهد شد. در ماده 247 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که: هرگاه كسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی ، قذف مادر وی محسوب میشود. البته در این موارد مطابق ماده 248 قانون مجازات اسلامی اگر قرینه ای باشد كه نشان دهد منظور شخص از این حرفها قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

2.قذف پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند: چنان چه پدری فرزندش را قذف كند ، مستوجب حد قذف نیست اگرچه برای این عمل حرام تعزیر میشود. قذف به همسر و نیز نسبت به سایر خویشاوندان مستوجب حد است.

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سیزدهم - همراه با فایل صوتی


رکن معنوی جرم قذف:

قاذف باید با قصد و سوء نیت و با علم به معنی و مفهوم لفظ ناروا، شخصی را متهم به زنا یا لواط کند از شرایط اساسی برای احراز قصد معنوی در حد قذف ، بلوغ میباشد. بنابراین اگر صغیرغیرممیزی دیگری را اعم از بالغ یا غیر بالغ قذف کند حد بر او جاری نمی شود اما اگر نابالغ ممیز باشد بنابرنظر حاکم تادیب میشود و نیزعاقل و مختار بودن شخص قاذف برای احراز قصد لازم است؛ لذا شخص مجنون و نیز شخصی كه از روی اکراه و اجبار دیگری را قذف می كند ، حد بر آن ها جاری نمی شود.

در دایره مصادیق تحقق این جرم می توان مواردی را خاطر نشان کرد. جرم قذف برای تحقق فقط نباید به مخاطب خود یا شنونده یا بیننده آن نسبت داده شود .بلکه جرم قذف اگر به پدر، مادر، خواهر، برادر و همسر نیز نسبت داده شده باشد قابلیت پیگرد کیفری در دادگاه های عمومی کیفری خواهد داشت.

در این میان اگر سبب اذیت و ناراحتی شنونده یا همان مخاطب شده باشد مرتکب این جرم، جرم توهین نیز ارتکاب داده است و شاکی می تواند از وی در قالب ارتکاب جرم توهین شکایت کند.
نظرات کاربران