جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سوم -همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی تفاوتهای مجازاتهای حدی با سایر جرایم و همچنین بررسی مواردی که مطابق با قانون جرم حدی محسوب است می پردازیم.


جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سوم -همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به آن پرداخته شد ،مقصود از حد در لغت منع و در اصطلاح مجازات حدی به عقوبتی گفته میشود که مجازات برای آن در کتاب و سنت معین شده است.به تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران حد به مجازاتی گفته میشود که نوع، میزان و کیفیت آن درشرع معین شده باشد.مطابق با ماده 219 ق.م.ا دادگاه نمیتواند كیفیت، نوع و میزان حدود شرعي را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به كیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. همچنین با توجه به ماده 217 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت كیفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نیز آگاه باشد و همینطور ماده 218 قانون مجازات اسلامی در ارتبط با عدم علم و اگاهی مجرم بیان داشته است که : در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم یا قصد یا وجود یكي از موانع مسئولیت كیفري را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.

تفاوت مجازات حدی با سایر مجازاتها:

حدود در مقایسه با دیگر مجازات های شرعی مانند قصاص و... دارای ویژگی هایی است از جمله:
1- قابل مصالحه و عوض گرفتن نیست . 2- قابلیت عفو، ندارد . 3- شفاعت در آن نیست (به جز قذف ) 4- اجزای آن به امام معصوم یا جانشین وی اختصاص دارد . 5- به جز سزقت و قذف، اجزای حدود متوقف بر تنظیم شکوائیه و اقامه دعوا نیست . 6- حدود مربوط به حق الله هستد به جز قذف و سرقت. 7- نوع، مقدار و کیفیت اجرای حدود در شرع مشخص شده است.
میزان و نوع مجازات حدی با توجه به نوع جرم ، متفاوت است.جرایم حدی که در قانون از آنها نام برده شده است شامل موارد زیر است که به بررسی هر یک از آنها میپردازیم. مواد 217 تا 288 قانون مجازات اسلامی به بررسی مبحث حدود پرداخته است .حدود شامل موارد زیر میباشند:

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سوم -همراه با فایل صوتی


توضیحات:


1.مجازات زنا

مطابق با ماده 221 قانون مجازات اسلامی مجازات زنا به صورت زیر تعریف میشود : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی كه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. مقصود از علقه ی زوجیت ،پیوند برآمده از عقد نکاح که بین زن و شوهر ایجاد میشود،میباشد. وطی به شبهه عبارتست از حالتی که کسی نزدیکی کند با زنی به اعتقاد آنکه زن خودش هست و زن او نباشد یا عقد کند زنی را به اعتقاد آنکه عقد او صحیح است و نزدیکی کند، بعد معلوم شود عقد او صحیح نبوده.
نظرات کاربران


محمدرضا -  11 اردیبهشت 1399
سلام خیلی خوب بود

تیم محتوای احقاق -  04 خرداد 1400

سلام ممنون از اظهار لطفتون