جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش دهم -همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی ماده 130 و 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در رابطه با تعدد جرم مساحقه و راههای اثبات و اسقاط این جرم و همچنین به بیان مفهوم جرم قوادی که یکی از جرایم حدی است مطابق با ماده 242 قانون مجازات اسلامی میپردازیم.


جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش دهم -همراه با فایل صوتی

در پست قبلی به بیان نکاتی در رابطه با جرم تفخیذ پرداختیم لذا دانستیم بر اساس ماده 236 قانون مجازات اسلامی مردانی که با یکدیگر مرتکب تفخیذ میشوند هریک به 100 ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت ٣ بار تکرار وحدخوردن در بار چهارم به اعدام محکوم میشوند. البته در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، فاعل در همان بار اول به اعدام محکوم میشود. در ماده 237 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که همجنسگرایی انسان مذكر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روي شهوت، موجب سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.با عنایت به ماده 238 قانون مجازات اسلامی دانستیم مقصود از مساحقه این است که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.مطابق ماده 239 قانون مجازات اسلامی حد مساحقه صد ضربه شلاق است .همچنین ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب1375 مجازات دو زن که بی هیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرارگیرند را به این صورت بیان میکند : هرگاه دو زن كه با هم خویشاوندی نسبی داشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرارگیرند به كمتر از صد تازیانه تعزیری محکوم می شوند . در صورت تكرار این عمل و تكرار تعزیر در مرتبه سوم به هریک صد تازیانه حدی زده میشود.

البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولا ً دارای حداقل و حداکثر است و قاضی قادر به جولان در دامنه مجازات میباشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد، لذا تعدد و تکرار هردو موجب تشدید مجازات ودر مواردی موجب جمع مجازات می گردد. اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید ا تخفیف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغییر می کند .

تعدد جرم مساحقه، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندبار آن عمل را تکرار نماید، بدون آنکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد ( صد ضربه )است.

ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب1375 تکرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است. مطابق تبصره ماده 130 همین قانون، حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است. فاعل کسی است که فرج خود را بر دیگری می مالد و دیگری مفعول است.

همچنین در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات دو زن که بی هیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد می گردد.

راههای اثبات مساحقه:

راه های اثبات مساحقه دردادگاه همان راه های اثبات لواط است یعنی اقرار و شهادت چهار شاهد مرد است.

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش دهم -همراه با فایل صوتی


اسقاط مجازات مساحقه:

یکی از موجبات سقوط حدود، توبه می باشد. در تعریف توبه آمده: بازگشت به خدا و آیات او است . خداوند متعال در آیه ای توبه را سبب آمرزش گناهان ذکر نموده و فرموده:

والذین اذا فعلوا فاحشه أو ظلموا انفسهم ذکروالله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله

بنابراین توبه، پشیمانی و بازگشت از گناه است، به گونه ای که قصد بر تکرار آن عمل نداشته باشد. تأثیر توبه در سقوط حد مساحقه بستگی به زمان توبه و همچنین نحوه اثبات حد دارد. اگر حد با بینه ثابت شود دو حالت قابل تصور است:

1- توبه قبل از شهادت شهود محقق نشود که در این صورت موجب سقوط حد است.

2 - توبه بعد از شهادت شهود حادث شود، در این حالت تاثیری در اجرای حد ندارد. اگر حد مساحقه با اقرار مجرم ثابت شود و بعد از آن توبه نماید، حد ساقط نمی گردد؛ اما قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

5.قوادی:

قانون مجازات اسلامی، به دلیل این که براساس فقه تدوین شده است، در تعریف جرائم نیز اکثراً از نظر مشهور فقها پیروی می نماید.

مطابق با ماده 242 قانون مجازات اسلامی ،جرم قوادی بصورت زیر تعریف شده است:

قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط . البته این واسطه گری یا به هم رساندن می تواند در ازای دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود.

قواد بر وزن فعال از ماده قود و قیادت است، در تعریف لغوی آن نوشته اند: القود نقیض السوق، یقود الدّابة من امامها و سوقها من خلفها کسی که ریسمان حیوان را در دست گرفته و از جلو حرکت می کند قائد است؛ اما آنکه از پشت سر آن را می راند، سائق خوانده می شود.
نظرات کاربران