جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و یکم -همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی شرایطی مپردازیم که طی آن سرقت تعزیری محسوب میشود و همچنین با عنایت به ماده 278 قانون مجازات اسلامی میبینیم که حد سرقت به چه صورت است .


جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و یکم -همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بررسی بند های ت تا ژ ماده 268 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط احقاق سرقت حدی پرداختیم با عنایت به ماده 270 قانون مجازات اسلامی در خصوص حرز ،در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمیشود.همچنین با توجه به ماده 272 این قانون هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب میشود و در صورتي كه مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یكي از سرقتهاي تعزیري است.در ماده 274 قانون مجازات اسلامی به بیان این موضوع پرداختیم که ربایش مال به اندازه نصاب باید در یك سرقت انجام شود.چنانچه حد نصاب طی چند سرقت انجام بگیرد ،سرقت حدی به حساب نمی آید.در ماده275 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترك مالي را .بربایند باید سهم جداگانه هركدام از آنها به حد نصاب برسد.

در صورتی که سرقت شرایط حد را نداشته باشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد:

1- سرقت در محل مسکونی یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام وغیر اینها واقع شده باشد

2 - سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.

3- سرقت در شب واقع شده باشد .

4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.

6 - هر گاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

مطابق با ماده 276 قانون مجازات اسلامی سرقت در صورت فقدان هریك از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یكی از سرقت های تعزیری است.

در ماده ی277 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که هرگاه شریك یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است.

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و یکم -همراه با فایل صوتی


حد سرقت :

مطابق با ماده 278 قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح زیر است :

الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری كه انگشت شست و كف دست باقی بماند

ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند

پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است

ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد

تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یكی از سرقت های تعزیری می شود

تبصره ۲ ـ درمورد بند ( پ ) این ماده و سایر حبس هایی كه مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتكب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
نظرات کاربران