جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیست و پنجم-همراه با فایل صوتی

دراین پست با توجه به ماده 284 و 285قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط و مدت نفی بلد و همچنین به بیان مفهوم افساد فی الارض طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی میپردازیم .


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیست و پنجم-همراه با فایل صوتی

با عنایت به موارد مطروحه در پست قبل دانستیم که علت محارب نبودن افراد نام برده شده در ماده 280 قانون مجازات اسلامی این است که رکن دوم (قصد) وجود ندارد. یعنی به قصد، جان، مال، یا ناموس مردم یا ارعاب آنها مرتکب کاری نشده اند. پس این ماده قانونی هم تعیین مصداق است نه توسیع یا تضییق تعریف محارب.همچنین درتوضیح ماده 281 قانون مجازات اسلامی بیان نمودیم که سارقی که به قصد مال، دست به سلاح ببرد و با این کار موجب سلب امنیت مردم شود، محارب است. می بینیم که در این جا نیز «موجب سلب امنیت شدن» قید قصد نیست و قید عمل است.در ماده 282 قانون مجازاتذ اسلامی حد محاربه را چهار مورد نام برده است: الفـ اعدام. ب ـ صلب. پ ـ قطع دست راست و پاي چپ . ت ـ نفي بلد .

تبعید یا نفی بلد مجازات محدود کننده آزادی می باشد که در گذشته در مواد ۱۲ و ۱۴ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود ودر حال حاضر نیز به عنوان مجازات اصلی برخی جرایم مانند محاربه وقوادی تعیین شده اما با جرم اقامت اجباری در محل معین فرق دارد چون این مجازات تتمیمی است . مجازات تبعید یا نفی بلد برای زنان اعمال نمیشود زیرا مصلحت آنان اقتضا میکند که به مکانی دور از خانواده خود تبعید نشوند تا در معرض انحراف اخلاقی قرار گیرند.

مطابق با ماده 284 قانون مجازات اسلامی مدت نفی بلد در هر حال كمتر از یك سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی كه توبه نكند همچنان در تبعید باقی می ماند.

ماده 285 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با چگونگی اعمال نفی بلد بیان داشته است که : در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیست و پنجم-همراه با فایل صوتی


11 - بغی و افساد فی الارض

مطابق با ماده 286 قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض اینگونه بیان شده است که :

هركس به طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك یا دایركردن مراكز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای كه موجب اخلال شدید در نظم عمومی كشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محكوم می گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتكب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محكوم می شود.

با عنایت به مباحث فقهی ، افساد فی الارض عبارت است از:
الف) هر عملی که آثار تخریبی گسترده ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده ای گردد، مانند توزیع گستردة مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه های فساد و فحشا در سطح وسیع. در چنین مواردی نفس عمل باید حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد و عنصر معنوی در آن مفروض گرفته شود. از این رو ایجاد شبکه های گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه ای مصداق افساد فی الارض خواهد بود
نظرات کاربران


سید‌عبدالهادی‌عاصی‌علوی‌تفتی -  22 اسفند 1401
سلام.خدا‌قوت. مجازات اسلامی برای همه‌است؟؟؟؟؟؟؟ یا فقط برای فقراء‌و‌مستضعفان است.که‌پول‌کافی‌ندارند.به‌دزدها رشوه‌.بدهند؟؟؟؟؟؟ جمعش‌کنید.در‌دورانی‌هستیم. فقط‌بیعدالتی‌ظلم‌حاکم‌است. ولی زمانی طول نمی‌کشد.ظالمین‌باید مجازات اسلامی بشوند.چون‌خدا‌حاکم است.و‌خدا بر‌هیچ‌کس‌ظلم نمیکند.

سیدعبدالهادی‌عاصی‌علوی‌تفتی -  22 اسفند 1401
فعلا که جهان‌در‌گه‌انسانهای متخلف‌غرق‌است.