جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و هفتم -همراه با فایل صوتی

دراین پست به بررسی سایر موارد قانونی ( قانون مجازات نیروهای مسلح ، قانون مجازات اسلامی و .... ) که در آنها به افساد فی الارض اشاره شده است میپردازیم.


جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و هفتم -همراه با فایل صوتی

با عنایت به مباحث فقهی سه مفهوم برای افساد فی الارض بیان شده است : الف) هر عملی که آثار تخریبی گسترده‌ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده‌ای گردد. ب) تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصی و جرائم، علی‌رغم حداقل اجرای سه مرحلة تعزیر یا حد برای همان جرم. ج) اقدام به هر عملی، با قصد به فساد کشاندن گستردة جامعة اسلامی، هر چند در عمل چنین نتیجه‌ای محقق نگردد. همانطور که بیان نمودیم در بسیاری از قوانین کیفری ایران، مقنن به صورت آشکاری به جرم افساد فی‌الارض اشاره کرده است که به اجمال به مواردی از آن اشاره کردیم ازجمله:مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 و مواد 1 و2 و6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369 و ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناسِ مجعول مصوب 29/1/1369 .

خ : قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مواد 21، 23، 24، 29، 31، 32، 35، 37، 42، 44، 51، 61 تا 64، 71 تا 73، 80 تا 92 که دقت در مضمون مواد مذکور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نشان می دهد که جز در برخی موارد خاص مانند ماده های 22، 43 و 93 که این موارد را هم به زحمت می توان مشمول عنوان محاربه مصطلح دانست، در بیشتر مواردی که مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتکابی مصداق افساد فی الارض و گاه بغی است تا محاربه.

چ : قانون مجازات اسلامی ماده 286

د : قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها ماده یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367

ذ : قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ماده 5 و 6 قانون مزبور

ر: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و هفتم -همراه با فایل صوتی


قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 24/11/1372 مقرر می دارد: عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند.
در تبصره یک بند مذکور، عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری به کارگردان، فیلمبردار و یا بازیگران نقشهای اصلی اطلاق شده است. بر اساس تبصره دو نیز تعداد بیش از ده نوار به عنوان عمده تلقی شده است. تبصره پنجم نیز آثار سمعی و بصری مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است.

براساس بند یک ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
نظرات کاربران