جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیستم - همراه با فایل صوتی

در ادامه به بیان بندهای ت تا ژ ماده ی 268 و همچنین با عنایت به مواد 270 و 272 و 274 و 275 قانون مجازات اسلامی به بیان نکاتی در ارتباط سرقت حدی میپردازیم .


جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیستم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل تا آنجا بیان نمودیم که مقصود از شهادت و علم قاضی در صدور مجازات برای جرم حدی شرب خمر به چه صورت است .در ادامه مطابق با ماده 267 قانون مجازات اسلامی جرم سرقت به این شکل بیان شده است : سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.درادامه به بیان این موضوع پرداختیم که با عنایت به 268 قانون مجازات اسلامی چنانچه سرقتی دارای شرایط مطرح شده در این ماده باشد ، سرقت حدی به حساب می آید. چنانچه در این پست به آن پرداختیم با توجه به سه بند اول این ماده الف-شيء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال مسروق در حرز باشد.مقصود از حرز مطابق با ماده 269 قانون مجازات اسلامی عبارتست از مكان متناسبي است كه مال عرفا ً در آن از دستبرد محفوظ میماند پ- سارق هتك حرز كند.مقصود از هتک حرز طبق ماده 271 قانون مجازات اسلامی عبارتست از نقض غیر مجاز حرز است كه از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازكردن یا شكستن قفل و امثال آن محقق میشود.

ت - سارق مال را از حرز خارج كند.طبق ماده 271 قانون مجازات اسلامی در صورتی كه مال در حرزهای متعدد باشد، ملاك، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ث - هتك حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج - سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد .

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد.

ح - مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقؾ عام و یا وقفی بر جهات عامه نباشد .

خ - سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د - صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شكایت كند .

ذ - صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد .

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالك قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكیت سارق در نیاید.

ژ-مال مسروق از اموال سرقت شده یامغصوب نباشد.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیستم - همراه با فایل صوتی


نکات:

1.مطابق با ماده 270 قانون مجازات اسلامی در خصوص حرز، در صورتی كه مكان نگهداری مال از كسی غصب شده باشد، نسبت به وی و كسانی كه از طرف او حق دسترسی به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمیشود.

  1. طبق ماده ی 274 قانون مجازات اسلامی ربایش مال به اندازه نصاب باید در یك سرقت انجام شود.چنانچه حد نصاب طی چند سرقت انجام بگیرد،سرقت حدی به حساب نمی آید.
  2. 3. ماده 275 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترك مالی را بربایند باید سهم جداگانه هركدام از آنها به حد نصاب برسد

4.ماده 272 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: هرگاه كسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج كند مباشر محسوب میشود و در صورتی كه مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یكی از سرقتهای تعزیری است.

مقصود از سرقتهای تعزیری:

سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده باشد.
نظرات کاربران