جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش اول-همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مفهوم جرایم و مجازاتهای حدی خواهیم پرداخت.یکی از انواع جرایم نام برده شده در قوانین جزایی و کیفری کشور ما ،جرایم حدی است که نوع ارتکاب آنها و همچنین میزان مجازاتشان مطابق با شرع مقدس میباشد.در این پست به بررسی مفهوم جرایم و مجازاتهای حدی خواهیم پرداخت.


جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش اول-همراه با فایل صوتی

در ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی ،جرم به این صورت تعریف شده است : هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.جرایم انواع گوناگونی دارند. یکی از انواع جرایم نام برده شده در قوانین جزایی و کیفری کشور ما ،جرایم حدی است که نوع ارتکاب آنها و همچنین میزان مجازاتشان مطابق با شرع مقدس میباشد.در این پست به بررسی مفهوم جرایم و مجازاتهای حدی خواهیم پرداخت.

یکی از مهمترین اصول قوانین کیفری مدرن، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل داللت بر آن دارد که هیچ عملی مجازات نمی شود مگر آن که در قانون واضحاً بعنوان عمل مجرمانه تصریح و مجازات آن مشخص شده باشد .
درقوانین ما تعریف مشخصی از مجازات نیامده است فلذا در اینجا الزم است به تعریفی درباره مجازات بپردازیم. مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود وهم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد یا اشتباه چیست و درس عبرتی برای وی و سایرین گردد. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم برای آن بیان کرده است. هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره بیاندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند.
جرم درماده 2 قانون مجازات اسلامی به این صورت تعریف شده است که : هررفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود..جرایم انواع گوناگونی دارند.

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش اول-همراه با فایل صوتی


مجازات ها در قوانین ایران به سه دسته ی کلی زیر تقسیم می شوند:

1.مجازات اصلی 2.مجازات تبعی 3.مجازات تکمیلی

مجازات اصلی :


مجازاتی است که به طور خاص و مشخص در قانون برای هر جرم مشخص شده است . در قانون ،مجازات اصلی وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392خود به چهار دسته تقسیم می شوند : 1.حد 2.قصاص 3 .دیه 4.تعزیر حال در این پست به بررسی اولین دسته از این جرایم یعنی جرم حدی میپردازیم. حدود و مجازاتهای حدی بعنوان یکی از مهمترین مباحث در فقه و حقوق کیفری ایران است زیرا حد به عنوان یک مجازات کیفری که در قانون مجازات اسالمی از آن یاد شده است و برگرفته از فقه اسلامی ، آیات قران ، روایات و سیره پیامبران و ائمه است . بنابراین با سایر مجازاتها که قانونگذار خودش با توجه به جرم ، شرایط آن و عرف جامعه به تبیین آنها می پردازد متفاوت است. قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی دین مبین اسلام پایه ریزی شده است. موضوع حد نیز برگرفته از دستورات دین اسلام و مذهب شیعه میباشد که .دارای ابعاد فقهی و تفسیری بسیار زیادی است.
نظرات کاربران