تعلیق مجازات - بخش یازدهم عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه در مدت تعلیق - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 50ق.م.ا در خصوص عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه در مدت تعلیق و زمان صدور قرار تعلیق طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی و ماده 53 قانون مجازات اسلامی درخصوص تعلیق خواهیم پرداخت.


تعلیق مجازات - بخش یازدهم عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه در مدت تعلیق - همراه با فایل صوتی

جرایم غیر قابل تعلیق در قوانین خاص ،چنانچه به بیان آن در پست قبل پرداختیم،عبارتند از :جرایم مرتبط با مشروبات الکلی که در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،صدور چک بی‌محل،اخلال در نظام اقتصادی،جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، حمله به آمران معروف،جرم قاچاق کالا و ارز.

ماده 50 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 بیان میدارد که : چنانچه محكومی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعی میتواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احكام، برای بار اول یك تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات میشود

قرار تعلیق مجازات چه زمانی صادر می شود؟

ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان میدارد که : قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حكم محكومیت یا پس از صدور آن صادر میگردد. كسی كه اجرای حكم مجازات وی به طوركلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میگردد

بنابراین ،چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند،باعنایت به ماده 46قانون مجازات اسلامی ، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.

تعلیق مجازات - بخش یازدهم عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه در مدت تعلیق - همراه با فایل صوتی


پس با توجه به ماده46 و 49 قانون مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم می تواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.
قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی صادر می شود.

نکته: ماده 53 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق مجازات بیان میدارد که :

در صورتی كه قسمتی از مجازات یا یكی از مجازاتهای مورد حكم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه میگردد.

تبصره ـ در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی، محكومیت كیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محكومیت معلق، موجب انفصال نمیگردد، مگر آنكه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات بر اساس آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و... مصوب 3/2/1398:
نظرات کاربران