تعلیق مجازات - بخش نهم بیان موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی با عنایت به قانون - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی با عنایت به ماده51 قانون مجازات اسلامی و جرایم غیر قابل تعلیق با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.


تعلیق مجازات - بخش نهم بیان موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی با عنایت به قانون - همراه با فایل صوتی

بر اساس ماده 55 قانون مجازات اسلامی افزون بر موارد ذکر شده در ماده 54 ،قرار تعلیق اجرای مجازات در موارد زیر نیز لغو می‌شود:1.احراز سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر مجرم 2.شخص دارای محکومیت‌های قطعی شده‌ی دیگری هم بوده که مورد تعلیق مجازات قرار گرفته و دادگاه بدون توجه به آن قرار اجرای مجازات را باز هم ملغی کرده باشد.

چنین به نظر می رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.

موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی:

تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد.

ماده 51قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می شود .

بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

اما با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده ۴۶ همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده ۴۰ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است ، این اشکال پیش می آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی آید که مشمول ماده ۵۱ شود.

تعلیق مجازات - بخش نهم بیان موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی با عنایت به قانون - همراه با فایل صوتی


چه جرایمی غیر قابل تعلیقند ؟

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، صدور حكم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور، خرابكاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشكیل یا اداره مراكز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الكلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یكصد میلیون (100.000.000)ریال

علاوه بر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در قوانین خاص دیگری نیز، جرایمی که امکان تعلیق مجازات ندارد، به تصریح از سوی قانونگذار مشخص شده اند:
نظرات کاربران