تعلیق مجازات - بخش دوازدهم بیان مواد 6 تا 8 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 6 تا 8 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،ازادی مشروط و ... خواهیم پرداخت.


تعلیق مجازات - بخش دوازدهم بیان مواد 6 تا 8 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط - همراه با فایل صوتی

ماده 50 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که ،چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده،از دستورهای دادگاه تبیعیت نکند،دادگاه صادركننده حكم قطعي ميتواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات ميشود.با توجه به ماده46 و 49 قانون مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم می‌تواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.

ماده 6 این ایین نامه بیان داشته است که :

پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوه هایی که امکان نظارت مامور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد، به وی تفهیم می کند.

تبصره۱ـ در قرار تعویق مراقبتی محکوم علیه موظف است به طور کتبی متعهد شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

تبصره۲ـ در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام مقتضی وفق این ماده انجام شود.

ماده 7 : قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت می شود. قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند.

تعلیق مجازات - بخش دوازدهم بیان مواد 6 تا 8 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط - همراه با فایل صوتی


ماده 8:قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده (۴۳) قانون تعیین می شود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد:

الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ در موارد فوق، بر اساس آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون، مصوب۱۳۹۳ اقدام می شود.

تبصره ـ در مورد اقامت یا عدم اقامت در مکان معین محکوم علیه نظامی، رعایت تبصره ۱ ماده (۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح الزامی است.

ب ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد:

مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تایید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترک اعتیاد مراتب را به قاضی اجرا گزارش می نماید.

پ ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه:

مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا اعلام نموده، پرداخت و رسید آن را به قاضی اجرا تحویل نماید.
نظرات کاربران