تعلیق مجازات - بخش اول بیان مفهوم تعلیق و هدف از اجرای آن - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم تعلیق و هدف از اجرای آن خواهیم پرداخت.


تعلیق مجازات - بخش اول بیان مفهوم تعلیق و هدف از اجرای آن - همراه با فایل صوتی

تعلیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و عبارت است از این که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود.

تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و عبارت است از این که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم علیه با شرایط خاصی معلق شود.

بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می اندازد.

هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. حُسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات زیان باری همراه دارد زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده ی زندان و تبهکاران حرفه ای صاحب تجارب مجرمانه می شود.

به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی اثر خواهد بود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است.

تعلیق مجازات - بخش اول بیان مفهوم تعلیق و هدف از اجرای آن - همراه با فایل صوتی


صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه ی وجهه ی عمومی مجازات رهایی می یابد و جنبه ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می شود وگرنه همچنان ادامه می یابد.

در مواردی که پس از احراز مجرمیت و اثبات محکومیت، بزه دیده ای وجود ندارد یا رضایت خود را اعلام کرده یا به نحوی پرداخت خسارت خود از جرم توسط بزهکار را قابل جبران می داند، قاضی دادگاه می تواند مجازات را در مرحله اجرا معلق اعلام کند.

بنابراین تعلیق اجرای مجازات نهادی است که از سوی دادگاه و به نفع محکوم می تواند در نظر گرفته شود. در حقیقت تعلیق اجرای مجازات توصیه مکتب دفاع اجتماعی نوین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است که بر اساس آن، در صورتی که دادگاه مجرمیت فرد را احراز کرد، می تواند محکومیت به اجرای مجازات را با در نظر گرفتن شرایطی، معلق کند.
نظرات کاربران