تعلیق مجازات - بخش سیزدهم بیان سایر بند های ماده 8 و ماده 9 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط و... - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر بند های ماده 8 و ماده 9 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و... خواهیم پرداخت.


تعلیق مجازات - بخش سیزدهم بیان سایر بند های ماده 8 و ماده 9 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط و... - همراه با فایل صوتی

مواد 6 و 7 و 8 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،ازادی مشروط و ... مصوب 1398/2/3،به بیان چگونگی تفهیم نحوه اجرای مقررات در مدت قرار تعلیق و چگونگی نظارت قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مامور مراقبتی به نحوه اجرای دستورات دادگاه به فرد محکوم ،پرداخته اند.

ت ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده:

قاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداری مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم دادگاه آمده است، از وی اخذ می نماید. مأمور مراقبتی با توجه به موقعیت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجرای دستور دادگاه نظارت می کند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف محکوم علیه مراتب را به قاضی اجرا گزارش می کند. صرف ارتباط موقتی یا ساده مرتکب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نیست. تشخیص این امر با دادگاه است.

تبصره ـ قاضی اجرا مراتب خودداری از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستری اعلام می کند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب، مراتب را به وی گزارش نمایند.

ث ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی:

قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پیش بینی شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد تأیید مراجع قانونی ذیربط است، اقدام می کند.

تعلیق مجازات - بخش سیزدهم بیان سایر بند های ماده 8 و ماده 9 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط و... - همراه با فایل صوتی


قاضی اجرا به اشخاص یا نهادهای مجری دوره های مذکور اعلام می کند که ارزیابی عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند. در این زمینه، مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتیجه ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش می کند.

تبصره ـ در مورد محکومین نظامی دوره یا دوره های آموزشی ویژه از طریق دستگاه های مرتبط با موضوع در نیروهای مسلح برگزار می شود.

ماده۹ـ نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد، قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و میزان فعالیت های حرفه ای و نیز اقدامات طرفهای قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی می کند تا مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت می کند. پس از گذشت یک سوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضی اجرا می تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یکبار انجام دهد و در صورت لزوم در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرا از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام می نماید.
نظرات کاربران