تعلیق مجازات - بخش دوم بیان دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات و بیان ماده 46 قانون مجازات اسلامی در خصوص قرار تعلیق مجارات خواهیم پرداخت.


تعلیق مجازات - بخش دوم بیان دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به آن پرداخته شد ،هدف از تعلیق مجازات، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. حُسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد.مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است.صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.

منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟

الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛

ب. ارائه ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛

پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛

ت. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاحی نسبت به مجرم و برخورد با او دارد و کلیات این قانون نیز در مقایسه با قانون قبلی، از لحاظ کمی و کیفی دارای پیشرفت های قابل ملاحظه ای است و نوآوری هایی نیز در آن لحاظ شده که یکی از این نوآوری ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است.
در گذشته تعلیق اجرای مجازات در زمان صدور حکم امکان پذیر بود؛ اما طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قاضی می تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند؛ البته باید گفت که قانونگذار، جرایم امنیتی را قابل تعلیق ندانسته است.

تعلیق مجازات - بخش دوم بیان دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات - همراه با فایل صوتی


یکی از ویژگی های تعلیق اجرای مجازات، دور نگهداشتن مجرمان از ارتکاب جرم جدید است؛ زیرا شرط اصلی و اساسی برای استفاده از مقررات تعلیق، مرتکب نشدن جرم جدید در مدت تعلیق از سوی فردی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق درآمده است.

تعلیق اجرای مجازات در مواد ۲۵ به بعد قانون سابق مجازات اسلامی وجود داشت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.

طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392،بیان داشته است که:

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حكم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری نیز پس از اجرای یك سوم مجازات میتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محكوم میتواند پس از تحمل یك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.

نکته:ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،به بیان درجات مجازاتهای تعزیری به صورت زیر پرداخته است:

ادامه در پست بعدی
نظرات کاربران