تعلیق مجازات - بخش سوم بیان تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری مطابق با ماده 19 مجازات اسلامی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری طبق ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب1392 خواهیم پرداخت.


تعلیق مجازات - بخش سوم بیان تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری مطابق با ماده 19 مجازات اسلامی - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل بیان نمودیم دادگاه در اجرای قرار تعلیق مجازات دستوراتی را بیان مینماید از جمله:حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر،اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی و ... . ماده 46 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق مجازات صحبت نموده است و بیان کرده در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت در صورت گذراندن یک سوم مجازات دادستان یا قاضی میتواند تقاضای اعمال تعلیق مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم بنماید.

مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:

درجه 1 - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یك میلیارد (1.000.000.000)ریال - مصادره كل اموال - انحلال شخص حقوقی

درجه 2 - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3- حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4- حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یكصد و هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5- حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یكصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

تعلیق مجازات - بخش سوم بیان تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری مطابق با ماده 19 مجازات اسلامی - همراه با فایل صوتی


درجه 6- حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال - شلاق ازسی ویك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال - انتشار حكم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

درجه 7- حبس از نود و یك روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨- حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال - شلاق تا ده ضربه

نکته:مقصود از در صورت وجود شرایط ،وجود سه شرط زیر است:

اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تعلیق در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد؛ یعنی پیش از این، مرتکب جرمی که مجازات آن حبس بیشتر از دو سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس یا قصاص عضو است، نشده باشد.
نظرات کاربران