تعلیق مجازات - بخش چهاردهم بیان تعدادی ازنظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 10 و 11 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،ازادی مشروط و ... و بیان تعدادی ازنظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.


تعلیق مجازات - بخش چهاردهم بیان تعدادی ازنظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات - همراه با فایل صوتی

ماده 9 ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،ازادی مشروط و ... مصوب 1398/2/3،«نسبت به شخص حقوقی چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفه ­ ای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد،....» به بیان چگونگی اعمال نظارت بر فعالیت انها پرداخته است .

ماده۱۰ـ در اجرای ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مامور مراقب مبنی بر رعایت حسن اخلاق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته، پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده به دادگاه اعلام می کند.

ماده۱۱ـ در مواردی که موجبات قانونی اضافه شدن به مدت تعلیق یا الغای آن فراهم شود، دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوع را برای اقدام قانونی به دادگاه اعلام کند

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات :

نظریه 3105/ 7- 6/ 5/ 1364 :اخذ تامین مجدد از محکوم علیه در ضمن صدور حکم تعلیق برابر دستور دادگاه موقعیت قانونی نداشته و نمی تواند منشاء آثار قضایی باشد .

تعلیق مجازات - بخش چهاردهم بیان تعدادی ازنظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات - همراه با فایل صوتی


نظریه 1173/ 7- 17/ 2/ 1369 :خسارت وارده بر دولت قابل تعلیق نیست

نظریه 1022/ 7- 13/ 12/ 1380 : تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرایم مواد مخدر و چه در سایر جرایم بر خلاف قانون است زیرا هدف واضعان قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دائم در ادارات و موسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد. بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم، این نظر بر خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است

نظریه 1350/ 7- 4/ 3/ 1384 :در مقررات قانونی تکلیفی برای اعلام محکومیت های قطعی غیر موثر به اداره سجل کیفری پیش بینی نشده و دادگاه به هر طریقی احراز نماید متهم سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات دارد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات خودداری می نماید.

توجه به مواد 27 و 25 قانون مجازات اسلامی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باید همزمان و حین صدور حکم محکومیت باشد بنابراین حبسی که بعد از صدور حکم در اثر تخلف محکوم علیه در اجرای مقررات ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد ضمانت اجرای مجازات تتمیمی مقرر در ماده 19 قانون مذکور می باشد و چنین حبسی مشمول مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیست و از شمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خارج است
نظرات کاربران