همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و سوم تبری از عیوب -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 388 قانون مدنی و ماده 436 قانون مدنی در خصوص تبری از عیوب خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و سوم تبری از عیوب -همراه با فایل صوتی

هرگاه خریدار ،در ازمایش و وارسی مبیع کاهلی کند و عیب اشکار آن را درنیابد می تواند برای فسخ بیع یا مطالبه ی ارش به همان عیب استناد کند.ماده 423 قانون مدنی وجود عیب هنگام عقد را سبب ایجاد خیار میداند.ممکن است عیب کالا مدتها بعد از معامله ظاهر شود ،اما انچه به خریدار چنین مالی حق فسخ یا گرفتن ارش میدهد ،وجود عیب در زمان تراضی است .ظهور عیب کاشف از اختیار اوست و خود سهمی در ایجاد خیار ندارد .ماده 430 قانون مدنی بیان میدارد که : اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.همچنین به موجب ماده 425 قانون مدنی : عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.

همچنین به موجب ماده 425 قانون مدنی: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.

در توجیه این ماده میتوان گفت ،از آنجا که ضمان معاوضی ـ هرگاه در عقود معاوضی، تلف یا اتلاف موضوع معامله به حكم قانون، موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب شود این ضمان را ضمان معاوضی گویند؛ مانند ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض ـ پیش از تسلیم به عهده ی فروشنده است،مسئولیت عیب حادث در این دوران بین عقد و تسلیم نیز با او است.

بنای دو طرف بر این است که فروشنده کالای سالم به خریدار بدهد و تسلیم در حالتی صورت پذیرد که برای او مفید باشد.پس اگر عیبی حادث گردد اثر آن مشمول شرط ضمنی سلامت کالا است.بنابر این:

مطابق با ماده 425قانون مدنی عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حاصل شود ،در حکم عیب سابق است. در همین خصوص ماده 388 قانون مدنی مقرر داشته است:

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی و سوم تبری از عیوب -همراه با فایل صوتی


از انجا که ضمان معاوضی پیش از تسلیم برعهده ی فروشنده است ،مسئولیت عیب حادث در این دوران بین عقد و تسلیم نیز با اوست .زیرا بنای دو طرف بر این است که فروشنده کالای سالم به خریدار بدهد و تسلیم در حالتی صورت پذیرد که برای او مفید باشد .

در فرض تبری از عیوب، فروشنده اعلام میکند که ضمان ناشی از عیب را برعهده نمیگیرد یا مبیع را با تمام عیوب احتمالی آن میفروشد نه بر مبنای سلامت آن.

ماده 436 قانون مدنی در این باره اعلام میدارد که: اگر بایع از عیوب مبیع،تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبّرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

بنابراین در این صورت مسئولیت بد یا خوب بودن کالا به عهده ی خریدار است .پس اگر عیبی در آن ظاهر شود مانند این است که او از آن اگاه بوده است و نمیتواند قرارداد را فسخ کند یااز بابت عیب تقاضای ارش بکند.

تبری عیوب به طور قطع شامل تمام عیوب پنهان و اشکار موجود در زمان عقد میشود ،ولی ایا مشمول عیبی که بعد از عقد ایجاد میشود و بطور معمول برعهده ی فروشنده قرار میگیرد میشود ؟

در پاسخ بایستی اذعان داشت که :در این مورد دادرس بایستی احراز کند که شرط تبری ازعیوب مربوط به عیوب موجود در حال عقد است یا به عیوب حادث نیز نظر دارد .
نظرات کاربران