آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش اول

یکی از معضلاتی که در چند دهه ی اخیر دامن گیر بسیاری از خانواده ها شده موضوع ازدواج مجدد مرد بواسطه اجازه ای که قانون به او داده است میباشد اما قانون گذار حقوقی را در این صورت برای عدم تضییع حقوق زن اول مدنظر گرفته است که به بررسی انها میپردازیم


آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش اول

یکی از معضلاتی که در چند دهه ی اخیر دامن گیر بسیاری از خانواده ها شده موضوع ازدواج مجدد مرد بواسطه اجازه ای که قانون به او داده است میباشد اما قانون گذار حقوقی را در این صورت برای عدم تضییع حقوق زن اول مدنظر گرفته است که به بررسی انها میپردازیم

مطلق اختیار کردن ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول، موجب ایجاد حق طالق برای زن اول می شود. زیرا:
اولا- وجود این شرط بطور مطلق و بدون قید درج شده و صرف اختیار نمودن ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول حتی اگر به علت نشوز زن اول و با اجازه دادگاه باشد، برای زوجه اول حق طالق ایجاد می کند. بند ۰۱ماده ۸ قانون حمایت خانواده نیز یکی از جهات صدور گواهی عدم امکان سازش را اختیار ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول بیان می کرد. به علاوه ماده 16 قانون حمایت خانواده نیز با احراز جهات خاصی به مرد اجازه ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول را با وصف داشتنزن اول، می دهد که بند 3 آن به عدم تمکین زن از شوهر اختصاص داشت. ماده 17 همان قانون نیز قید می نماید که به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش بنماید

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش اول


مواد فوق از جمله مستندات قانونی بود که علی االطالق این حق را به زوجه اول می داد ولی با لحاظ اینکه شرط مزبور در عقد نامه درج شده، مناسب ترین مستند قانونی مربوط به آن را باید ماده 1119 قانون مدنی نام برد؛ماده 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج صراحتا اعلام می دارد که :طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزام دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از ثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
نظرات کاربران