مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی آزار تلفنی

مزاحمت تلفنی،مصادیق و شرایط احراز آن - همراه با فایل صوتی مقالات

مزاحمت تلفنی عبارتست از اینکه کسی بااستفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی بدون جهت، ضمن اشتغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ،موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم آورد .

همراه با فایل صوتی 28 شهریور 1398 , تیم احقاق

مزاحمت تلفنی،مصادیق و شرایط احراز آن - بخش دوم همراه با نمونه شکایتنامه

در این پست میخواهیم به بیان این مطلب بپردازیم که در صورت تحقق جرم مزاحمت تلفنی ، به کدام مرجع برای شکایت بایستی رجوع کنیم

همراه با فایل صوتی 11 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مزاحمت تلفنی،مصادیق و شرایط احراز آن - بخش اول

مزاحمت تلفنی عبارتست از اینکه کسی بااستفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی بدون جهت، ضمن اشتغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ،موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم آورد .

همراه با فایل صوتی 11 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی