مجمع عمومی شرکت سهامی

مجمع عمومی شرکت سهامی

ترفندهای کلیدی و موثر در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی - همراه با فایل صوتی مقالات

مجمع عمومی اجتماع شرکاء شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت شرکت را به وجود آورده‌اند و شخصیت حقوقی شرکت بسته به وجود آن‌ها است. این مجمع بالاترین مرکز قدرت و تصمیم‌گیری شرکت و تعیین کننده مقررات آن می‌باشد.

همراه با فایل صوتی 12 مهر 1398 , تیم احقاق

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش پنجم-حدود اختیارات

در این پست به بررسی حدود اختیارات این مجمع و دعوت و تشکیل جلسات و سایر نکات در ارتباط با مجمع عمومی در شرکتهای سهامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 29 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش چهارم-مجمع عمومی فوق العاده

در این پست به بررسی مفهوم مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 83 قانون تجارت و وظایف آن و همچنین به بررسی مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده طبق ماده 92 ق.ت خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 29 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش سوم

حضور عده‌ای که لااقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده‌اند ضروری است.ماده74 ق.ت به بررسی وظایف این مجمع پرداخته است همچنین به بررسی مواد75،76،77 قانون تجارت در ارتباط با مجمع عمومی موسس پرداختیم.در ادامه به مورد دوم از مجامع یعنی مجمع عمومی عادی میپردازیم .

همراه با فایل صوتی 29 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش دوم

با توجه به ماده 73 ق.ت مجمع عمومی به سه دسته تقسیم میشوند: 1.مجمع عمومي موسس. 2 - مجمع عمومي عادي. 3 - مجمع عمومي فوق العاده ماده74قانون تجارت به بیان وظایف مجمع عمومی موسس پرداخته است دراین پست به بررسی سایر نکات در رابطه با این مجمع خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 29 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

نکاتی در رابطه با مجامع عمومی در شرکتهای سهامی که باید بدانیم-بخش اول

مجمع عمومی اجتماع شرکاء شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت شرکت را به وجود آورده‌اند و شخصیت حقوقی شرکت بسته به وجود آن‌ها است. این مجمع بالاترین مرکز قدرت و تصمیم‌گیری شرکت و تعیین کننده مقررات آن می‌باشد

همراه با فایل صوتی 29 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی