قصاص و اعدام

قصاص اعدام

مفهوم قصاص و اعدام‎

یکی از بیشترین مجازاتهای کیفری در کشور ما ،مجازات قصاص نفس و اعدام است.این دو مفهوم اشنا در مباحث کیفری ما با اینکه تقریبا به یک صورت انجام میگیرند اما با یکدیگر متفاوتند و علل مختلفی موجب انها میشود که در این پست به تعریف هر یک به صورت جداگانه میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 08 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی