صیغه 99 ساله

صیغه چیست ٬ حکم صیغه ٬ شرایط صیغه موقت و دائم

بنابراین صیغه 99 ساله نوعی از ازدواج است که افراد می توانند برای جلوگیری از گناه، به آن روی آورده و ازدواج خود را به این طریق شرعی نمایند.

همراه با فایل صوتی 23 مهر 1398 , تیم احقاق