سوء پیشینه

سو پیشینه چیست ٬ سوء پیشینه موثر و غیر موثر

ذهنیت عامه مردم ازسوءپیشینه کیفری یا سوء سابقه با مفهوم قانونی آن متفاوت است .گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری یا سوء سابقه مفهومی است که هنگام انجام برخی از کارهای اداری خود و یاحتی استخدام در ارگان های دولتی و ثبت شرکت و ... از ما درخواست میشود.

همراه با فایل صوتی 25 مهر 1398 , تیم احقاق