سرقت های خاص

سرقت به معنی ربودن یا دزدیدن مالی است که متعلق به دیگران می باشد. در قوانین مجازاتهای اسلامی برای سرقت های ساده و سرقت های خاص، بسته به ارکان سرقت، مجازاتهای مختلفی در درجه های مختلف در نظر گرفته شده است. در مقاله های زیر می توانید با مجازات سرقت اسناد و مدارک، سرقت مسلحانه و ارکان سرقت آشنا شوید.

ترفند های خاص برای شناخت سرقتهای خاص!میدانید سرقت شامل چه موارد و شرایطی است؟- همراه با فایل صوتی مقالات

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر»

همراه با فایل صوتی 16 مهر 1398 , تیم احقاق

سرقتهای خاص - بخش هفتم بیان قانون جرایم رایانه ای در خصوص سرقت اسناد - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان 559 و 662 قانون تعزیرات 75 و مواد 12 و 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389 و مواد 544 و 545 و 546 قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت اسناد خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 11 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

سرقتهای خاص - بخش ششم بیان مواد 91 و 92 قانون جرایم نیروهای مسلح - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 91 و 92 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب82 و مواد 661 و665 و667 قانون تعزیرات خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 11 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

سرقتهای خاص - بخش پنجم مجازات جرایم نیروهای مسلح - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 281 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 660 قانون تعزیرات 75 و ماده 553 قانون تجارت سال 1311 و مواد 88 تا 90 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 دررابطه با سرقت نظامیان خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 10 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

سرقتهای خاص - بخش چهارم بیان سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان سایر سرقتهای خاص با عنایت به مواد 656و657 و658 و 659 قانون تعزیرات سال1357 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 10 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

سرقتهای خاص - بخش سوم بیان ماده واحده قانون تشدید سرقت مسلحانه در خصوص سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده واحده قانون تشدید سرقت مسلحانه سال 1338 و ماده 559 و 653 قانون تعزیرات سال1375 در خصوص سایر سرقتهای خاص خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 10 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

سرقتهای خاص - بخش دوم بیان سایر سرقتهای خاص - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر سرقتهای خاص با عنایت به مواد 651 و 654 قانون تعزیرات 1375 و ماده واحده قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند ‌مصوب 1333 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 10 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

سرقتهای خاص - بخش اول ارکان سرقت و انواع خاصی از سرقت - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ارکان سرقت و انواع خاصی از سرقت با عنایت به ماده 652 قانون تعزیرات سال 1375 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 10 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی