سرقت در شب

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز

مجازات سرقت ساده ٬ مجازات سرقت ٬جرم دزدی

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد:سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.

همراه با فایل صوتی 12 مهر 1398 , تیم احقاق

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - ادامه موارد مستثنیات دین بخش ششم - همراه با فایل صوتی

مستثنیات دین طبق ماده 24 قانون جدید نحوه محکومیتهای مالی ،هفت مورد بیان شده است که درپست قبلی به دو مورد از انها پرداختیم و در این پست به بیان پنج مورد بعدی آن خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 18 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان ادامه مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت بخش پنجم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سه گام بعدی مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت (رسیدگی در دادگاه ،اعتراض به حکم دادگاه و اجرای حکم) خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 18 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت بخش چهارم - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 654 قانون مجازات اسلامی و به بیان مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 18 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان شرایط سرقت تعزیری و تاثیر سرقت در شب بر مجازات بخش سوم - همراه با فایل صوتی

یکی از عوامل تشدید مجازات ، سرقت در شب است که در مواد 651 و 654 و 656 قانون مجازات اسلامی به بیان آن پرداخته شده است و در این پست به بیان انها خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 18 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - مفهوم سرقت حدی و تعزیری بخش دوم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان به بیان مفهوم سرقت حدی و همچنین سرقت تعزیری و انواع آن (تعزیری ساده و مشدد) خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 17 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - مفهوم سرقت ، ارکان وانواع آن بخش اول - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم سرقت و ارکان آن و ویزگی های مال دزدیده شده و انواع سرقت طبق قوانین خواهیم پرداخت.سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است.

همراه با فایل صوتی 17 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی