حق حبس در معاملات

حق حبس بدین معناست که طرفین یک قرارداد یا معامله از پرداخت مال یا انجام تعهد خود امتناع ورزد تا زمانی که شخص دیگر مال خود را بپردازد و یا به تعهد خود عمل کند. برای مثال اگر قرارداد برای خرید کالایی باشد، شخص اول می تواند تا زمانی که کالای مورد نظر خود را تحویل نگرفته است، اجرت آن را نپردازد.

حق حبس در معاملات چگونه اعمال می شود؟ - همراه با فایل صوتی معاملات

حق حبس،اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند.حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است.

همراه با فایل صوتی 08 مهر 1398 , تیم احقاق

حق حبس در معاملات - بخش سوم چگونگی سقوط حق حبس در معاملات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان چگونگی سقوط حق حبس در معاملات وبیان حالتی که هر دو طرف قرارداد با توسل به حق حبس از اجرای تعهد خویش خودداری کنند خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 04 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق حبس در معاملات - بخش دوم بیان قلمرو حق حبس و بررسی حق حبس در اقاله - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان قلمرو حق حبس و ماده 377 قانون مدنی و حق حبس در اقاله خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 03 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق حبس در معاملات - بخش اول حق حبس در معاهدات و قراردادهای بین المللی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان حق حبس در معاهداتو قراردادهای بین المللی وهمچنین بیان مادهٔ ۵۸ کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالامصوب 1980 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 03 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی