جهیزیه

جهیزیه همان وسائلی می باشد که از طرف خانواده عروس، به دختر داده می شود که در زندگی مشترک با همسرش استفاده کند. البته باسد بدانید جهیزیه حق عروس است و حتی میتواند برای زندگی، از همسرش درخواست خرید وسایل را کند و جهیزیه خود را کنار بگذارد. استرداد جهیزیه در هر هنگام حق زوجه می باشد و به هنگام طلاق برای استرداد وسائل باید سیاهه آن را داشته باشد که قبلا به امضا زوج رسیده باشد. و عروس تنها میتواند وسایلی را ببرد که خود یا خانواده خودش خریده باشد.

استرداد جهیزیه چگونه انجام می شود ٬ نحوه استرداد جهیزیه ٬ مراحل قانونی استرداد جهیزیه

عرف و عادت ایجاب میکند که خانواده خانم، یک سری وسیله تحت عنوان جهیزیه برای ابتدای زندگی آنها، تهیه کند.بهتر است دو نفر شاهد که از خانواده زن و مرد هستند، زیر فهرست را امضا کنند.در چنین شرایطی فهرست حکم سند عادی را پیدا میکند که در محاکم قابلیت استناد به عنوان یک مدرک تامه را خواهد داشت.

همراه با فایل صوتی 13 شهریور 1398 , تیم احقاق

نکاتی در رابطه با پس گرفتن (استرداد) جهیزیه که باید بدانید-بخش پایانی

اگر سیاهه جهیزیه توسط افراد عادی نوشته شود، حکم سند عادی دارد و البته در دادگاه قابل استناد است و اگر دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، حکم سند رسمی دارد.

همراه با فایل صوتی 26 اردیبهشت 1398 , مهدیس گودرزی

نکاتی در رابطه با پس گرفتن (استرداد) جهیزیه که باید بدانید-بخش دوم

یکی از دعاوی که امروزه در محاکم کشور ما، بسیار رایج شده، دعاوی مربوط به پس گرفتن (استرداد) جهیزیه است.

همراه با فایل صوتی 24 اردیبهشت 1398 , مهدیس گودرزی

نکاتی در رابطه با پس گرفتن (استرداد) جهیزیه که باید بدانید-بخش اول

نکاتی در رابطه با پس گرفتن (استرداد) جهیزیه که باید بدانید

همراه با فایل صوتی 23 اردیبهشت 1398 , مهدیس گودرزی