جهات تخفیف مجازات

جهات تخفیف و معافیت مجازات

جهات تخفیف مجازات ٬ کیفیات مخففه مجازات چیست

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود.در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند.

همراه با فایل صوتی 30 آذر 1398 , مهدیس گودرزی