جراحات و میزان دیه

انواع جراحات و میزان دیه

همه چیز در باره جراحات و میزان دیه از جمله دیه کبودی، دیه زیبایی صورت و ...

ديه مقدار، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , تیم احقاق

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و چهارم، دیه ی جنایت بر میت- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان دیه ی جنایت بر میت مطابق با مواد 722 تا727 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و سوم، دیه جنین - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان دیه ی جنین از ماده 716 تا ماده ی 721 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و دوم، دیه ی سایر منافع و جراحت جائفه، نافذه - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان دیه ی سایر منافع و همچنین ماده711 و712 قانون مجازات اسلامی درخصوص جراحت جائفه وماده 713 قانون مجازات اسلامی درخصوص جراحت نافذه و ماده 714 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحاتی که موجب تغییر رنگ پوست میگردد خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیست و یکم، دیه چشایی ، صوت و گویایی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 695 و 696 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی چشایی ومواد 697 تا 703 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی صوت و گویایی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش بیستم، دیه شنوایی ، بینایی و بویایی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد687 و 688 قانون مجازات اسلامی درخصوص دیه شنوایی ودیه ی بینایی از ماده 689 تا 692 قانون مجازات اسلامی و دیه ی بویایی طبق مواد 693 و 694 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش نوزدهم، دیه ی عقل و شنوایی - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان موارد اول و دوم دیه ی منافع یعنی دیه ی عقل و شنوایی از ماده 675 تا ماده 686 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هجدهم، جراحات وارد بر پستان و بیان قواعد عمومی دیه منافع - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان جراحات وارد بر پستان مطابق مواد 669 و 670 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 671تا674 قانون مجازات اسلامی درخصوص قواعد عمومی دیه منافع خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هفدهم، جراحات وارد بر بیضه و دیه آن - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی مواد 662 تا668 قانون مجازات اسلامی درخصوص جراحات وارد بر بیضه و دیه آن خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش شانزدهم، مهلت پرداخت دیه ازاله بکارت ،افضای همسر و دیه بیضه وجراحات مربوطه- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مهلت پرداخت دیه ی ازاله بکارت و همچنین ماده 660 قانون مجازات اسلامی در خصوص افضای همسر و ماده 661 قانون مجازات اسلامی این قانون در خصوص بیضه و جراحات وارد بر آن میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش پانزدهم، فرایند رسیدگی به ازاله بکارت و پزشک قانونی- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مراحل فرایند رسیدگی در رابطه با جراحت ازاله بکارت ،پزشک قانونی و همچنین بیان نکاتی در این رابطه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش چهاردهم، دیه ازاله بکارت و افضاء - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 658 و 659 قانون مجازات اسلامی درخصوص دیه ازاله بکارت و افضاء میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 20 مرداد 1400 , مهدیس گودرزی