ازدواج مجدد-همراه با فایل صوتی مقالات

چنانچه مردی اقدام به ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه یا درصورت نشوز زنش باشد بازهم حق طلاق برای زوجه اول ایجاد میشود و قانونگذار به این شیوه تاحدودی درصدد جبران حقوق از دست رفته زن در اثر ازدواج مجدد شوهرش برآمده.

فهرست

ازدواج مجدد-همراه با فایل صوتی مقالات

یکی از معضلاتی که در چند دهه ی اخیر دامن گیر بسیاری از خانواده ها شده موضوع ازدواج مجدد مرد بواسطه اجازه ای که قانون به او داده است میباشد اما قانون گذار حقوقی را در این صورت برای عدم تضییع حقوق زن اول مدنظر گرفته است . چنانچه مردی اقدام به ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه یا درصورت نشوز زنش باشد بازهم حق طلاق برای زوجه اول ایجاد میشود و قانونگذار به این شیوه تاحدودی درصدد جبران حقوق از دست رفته زن در اثر ازدواج مجدد شوهرش برآمده.

بخش اول

مطلق اختیار کردن ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول، موجب ایجاد حق طالق برای زن اول می شود. زیرا:
اولا- وجود این شرط بطور مطلق و بدون قید درج شده و صرف اختیار نمودن ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول حتی اگر به علت نشوز زن اول و با اجازه دادگاه باشد، برای زوجه اول حق طالق ایجاد می کند. بند ۰۱ماده ۸ قانون حمایت خانواده نیز یکی از جهات صدور گواهی عدم امکان سازش را اختیار ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول بیان می کرد. به علاوه ماده 16 قانون حمایت خانواده نیز با احراز جهات خاصی به مرد اجازه ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول را با وصف داشتنزن اول، می دهد که بند 3 آن به عدم تمکین زن از شوهر اختصاص داشت. ماده 17 همان قانون نیز قید می نماید که به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش بنماید

مواد فوق از جمله مستندات قانونی بود که علی االطالق این حق را به زوجه اول می داد ولی با لحاظ اینکه شرط مزبور در عقد نامه درج شده، مناسب ترین مستند قانونی مربوط به آن را باید ماده 1119 قانون مدنی نام برد؛ماده 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج صراحتا اعلام می دارد که :طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزام دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از ثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

همسرتان نازاست و تمایل به ازدواج مجدد دارید؟ برای دریافت نمونه دادخواست رایگان اینجا کلیک کنید.

ازدواج مجدد-همراه با فایل صوتی مقالات


ایا حق طلاق زن اول در صورت ازدواج مجدد مرد تحت شرایطی از او سلب میشود یا خیر ؟

اتفاقا مقرره مزبور به عنوان یکی از شروط قابل درج در متن عقد را همین شرط مورد سؤال ذکر کرده که بنظر ناظر بر موضوع است. در این خصوص نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/3902 مورخ 9 مرداد۰1381 و در پاسخ به این سؤال که ( آیا عقد ازدواج موقت نیز حق فسخ برای زوجه را در مواردی که زوجه دارای حق فسخ نکاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود می آورد یا خیر؟)


اینگونه اعلام نظرنموده است: چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است ( ماده 1119 قانون مدنی نیز مقید همین معنی است).

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش دوم

بخش سوم

ثانیا: باید توجه داشت که اجازه دادگاه برای ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول ، جایگزین رضایت زوجه و یا مسقط حق طالق زوجه اول نیست بلکه تخلف از شرط مزبور ولو به علت نشوز زوجه باشد، حق طلاق را به زن اول می دهد. در واقع اجازه دادگاه
برای ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول، تنها به زوج حق می دهد که ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول اختیار کند ولی این مجوز، حقوق و آثار منبعث از ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول را که به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و به عنوان حق طلاق به نفع زوجه اول ایجاد می شود، منتفی نمی سازد. بنابراین در هیچ یک از صور دوگانه بند الف سؤال مطروحه، حق طلاق زن ساقط نخواهد شد.

در پاسخ به سؤال بند ب نیز باید گفت که درج چنین شرطی ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول اصولا به منظور حفظ حریم خانواده و جلوگیری از اختلافات حاصل از ازدواج مجدد مرد صورت می گیرد خواه همسر دوم دائمی باشد یا موقت. بنابراین با لحاظ طلاق عنوان همسر بر زوجه دائم و موقت، باید بر آن بود که ازدواج موقت شوهر با زن دیگر نیز تخلف از شرط ضمن عقد مزبور تلقی شده و مثبت و مجوز ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول جهت طلاق از شوهر خویش است مگر اینکه در مفاد و متن شرط ضمن عقد، صراحتا قید ازدواج دائم گردد تا ازدواج موقت را شامل نشود. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز که فوقا به آن اشاره گردید، مؤید همین مطلب است


در نهایت ذکر این نکته الزام است که ضمانت اجرای نشوز زن از وظایف همسری مطابق قوانین ایران صرفا در دو مورد خلاصه می شود:

1 -عدم استحقاق زوجه به دریافت نفقه بدون مانع مشروع ( ماده 1108 قانون مدنی )

2 -عدم استحقاق زوجه به مطالبه اجرات المثل کارهای انجام گرفته یا نحله موضوع ذیل تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مقررات مربوط به طالق مصوب 28 آبان1371٫.


در سبب اعطای اجازه دادگاه ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول هم تفاوتی نیست که این سبب ناشی از نشوز زوجه و یا عقیم بودن او و یا پدیده دیگری باشد بنابراین حق طلاق برای زوجه محفوظ است و منظور از اختیار نمودن همسر دوم هم مطلق اختیار نمودن همسر است و دائم و موقت بودن آن یکسان است و این کیفیت از مقتضای تمامی الفاظ مطلق استفاد می شود.
تفاوت زن دائم و موقت در این است که زن موقت نفقه ندارد و زوج در قبال او وظایفی که زوجه را در تنگنا قرار بدهد ندارد و آنچه که موجب دغدغه خاطر زوجه است، هیچ کدام از این امور نیست بلکه با اشتراط این شرط بر زوج خواسته است تمام مهر و محبت و یکدلی زوج را برای خود داشته باشد که امور مادی و مالی جانشین آن نخواهد بود و هم زن دائم و هم زن موقت به نحو یکسان آن مهر و محبت و یکدلی و به اصطلاح قطبیت و امنیت را از زوجه می گیرد و حق او را سلب می نماید و سلب حق دارای رنگی هست که به شدت و یا به ضعف مقید شود

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش سوم

بررسی نظریات مختلف

علی محقق (معاون قضائی رئیس کل شورای حل اختالف استان تهران)؛ چون شرط مندرج در بند 12 سند نکاحیه مطلق است بنابراین نوع ازدواج مجدد از حیث دائم با موقت و نیزعلت ازدواج مجدد از حیث زوجه نشوز زوجه یا ... تأثیری در استفاده ازمشروط له دراستفاده از شرط مندرج در بند 12 قباله ازدواج ندارد.
ذاقلی(مجتمع قضائی شهید محالتی): شرط مذکور جزء به شروط ضمن العقد است و نمی توان از شرایط مقرر بین طرفین بدون احراز قصد آنها تفسیر قضایی به عمل آورد و از این جهت بایستی در هر مصداق خاص با توجه به اراده و قصد طرفین اتخاذ تصمیم نمود. به هر حال نظر اکثریت همکاران محترم این مجتمع بر این مبنا است که مطلق اختیار کردن زوج دوم بدون موافقت زوجه اول حتی با اجازه دادگاه در موارد نشوز زن موجب ثبوت حق طلاق برای زوجه اول می باشد زیرا اولا تفاوتی بین رأی دادگاه در مورد نشوز زن و سایر موارد نیست و اگر در نشوز زن رأی دادگاه مسقط حق زن باشد در سایر موارد نیزباید قایل به اسقاط حق طلاق زن بود و این نقض غرض طرفین در درج شرط مذکور می باشد و مرد در حالت غیر نشوز زن نیز می تواند به راحتی با مراجعه به دادگاه مبادرت به تحصیل اجازه ازدواج مجدد نماید. ثانیا تحصیل اجازه از دادگاه تنها برای رعایت عدالت بین همسران است و اثر دیگری ندارد . در خصوص قسمت دیگر سؤال نیز اکثریت اعتقاد دارند اختیار نمودن زوج غیر دائم موجب ایجاد حق طلاق نیست زیرا ظاهرا فلسفه و اراده طرفین از این شرط عدم ورود همسر دیگری در زندگی زناشویی طرفین است و با اختیار کردن همسر غیر دائمی که ممکن است مدت عقد بسیار ناچیز باشد عرفا نمی تواند موجب ایجاد حق طلاق برای زوجه اول شود


سید عباس حسینی (دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۰۱ تهران)؛ الف نظر به اینکه به موجب بند 3 ماده 16 قانون حمایت از خانواده زوج می تواند در صورت عدم تمکین زوجه همسر دوم اختیار نماید و ماده 17 قانون مرقوم که شیوه عملی اخذ اجازه از دادگاه را اعلام می کند. بیان داشته که به هر حال در تمام موارد مذکور در ماده 16 این حق برای همسراول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید و یکی از موارد مندرج در ماده 16 ناشزه بودن زوجه می باشد و مقنن با علم این موضوع که زوج به دلیل ناشزه بودن زوجه ازدواج مجدد نموده باز هم به زوجه حق داده که از دادگاه تقاضای طلاق کند به نظر می رسد که ناشزه بودن زن موجب سقوط حق طلاق وی نمی باشد.
نظر به اینکه چون اولا آثار و احکام ازدواج موقت و دائم با یکدیگر تفاوت دارد و ثانیا : از نظر سیر قانونگذاری در قانون مدنی از جمله مواد 1095 و1096 و1097 و 1098 معمولا هر گاه مراد مقنن از نکاح، ازدواج موقت بوده به آن تصریح نموده است و ثالثا در امور مربوط به خانواده همواره باید سعی نمود که از فروپاشی آن جلوگیری کرد مضافا اینکه از نظر مقررات قانونی محدودیتی هم از قبیل اخذ اجازه دادگاه در ازدواج موقت وجود ندارد لذا به نظر می رسد که منظور قانونگذار از ازدواج مجدد ، صرفا نکاح دائم است نه موقت.

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش پایانی

در صورت تمایل به ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین نیازمند متن نمونه دادخواست آن هستید که تیم احقاق آن را به رایگان در اختیار شما قرار داده است.کلیک کنید.نظرات کاربران


اصغر جابرزاده -  06 آذر 1398
واقعا از مطالبتون استفاده کردم خانم گودرزی خیلی متشکرم

تیم محتوای احقاق -  16 دی 1398

سلام دوست عزیز

خواهش میکنم ...ممنون از شما که مارو همراهی میکنید 


ArezOo -  18 دی 1398
آیا خانوم ها میتوانند در یک زمان صیغه ی دو نفر باشند ؟آیا صیغه ی موقت جایی ثبت میشه که بعدا نشون داده بشه؟

تیم محتوای احقاق -  17 دی 1398

سلام ...خیر خانم نمیتونه همزمان به عقد دائم یا موقت دو مرد دربیاد ...در صورتیکه ازدواج موقت از طریق دفترخانه انجام گیرد در شناسنامه ثبت نمیشود ولی از طریق دفترخانه میتوانند استعلام گیرند.


موعود رمضان -  28 دی 1398
با سلام و خسته نباشید. من پس از طلاق از ازدواج اولم اسم همسرم رو از شناسنامم حذف کردم.و بعد از ازدواج مجددم به همسرم اطلاعی از این موضوع ندادم.ایا خیانت محسوب میشه؟ایا جرم است؟

تیم محتوای احقاق -  09 اردیبهشت 1399

اگه که بعنوان یک مرد مجرد که قبلا ازدواج نکرده به خواستگاری همسرتون رفتین از مصادیق فریب در نکاح (ازدواج)  محسوب شده و جرم هستش و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی که بیان کرده:

«چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم میشود.»قابل مجازاته.همچنینهرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشه، فریب خورده میتونه طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کنه

اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشه و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کنه یا نه.

 


فلاح -  08 دی 1401
این قانونها رو از خودنون در آوردین؟