آثار عدم تعیین مهریه در نکاح دائم-همراه با فایل صوتی مقالات

درعقد نکاح دائم، عدم تعیین مهریه حین عقد موجب باطل شدن عقد نمی گردد و زوجین می توانند پس از عقد در تعیین مهریه تراضی کنند یعنی خودشان با توافق همدیگر مهریه را تعیین کنند؛ اما چنانچه بعد از عقد و قبل از تعیین کردن مهریه ، نزدیکی صورت گیرد، در این گونه موارد دیگر زوجین نمی توانند به صورت توافقی مهریه را تعیین کنند و زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد که تعیین آن به وسیله ی کارشناسان مربوطه در دادگستری وبا بررسی وضعیت و احوالات زوجه صورت می گیرد و ممکن است میزان آن از میزان مهریه ای که زوجه را راضی می کرده، کمتر باشد و یا اینکه زوج از بالا بودن مقدار آن رضایت نداشته باشد ولی هر دو آن را بپذیرند.

فهرست
خانواده | ازدواج | مهریه

آثار عدم تعیین مهریه در نکاح دائم-همراه با فایل صوتی مقالات

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن درآمده است.در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه و… در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.

مقدمه ای بر آثار عدم تعیین مهریه

وفق ماده 1080 قانون مدنی تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .درعقد نکاح دائم، عدم تعیین مهریه حین عقد موجب باطل شدن عقد نمی گردد و زوجین می توانند پس از عقد در تعیین مهریه تراضی کنند یعنی خودشان با توافق همدیگر مهریه را تعیین کنند؛ اما چنانچه بعد از عقد و قبل از تعیین کردن مهریه ، نزدیکی صورت گیرد، در این گونه موارد دیگر زوجین نمی توانند به صورت توافقی مهریه را تعیین کنند و زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد که تعیین آن به وسیله ی کارشناسان مربوطه در دادگستری وبا بررسی وضعیت و احوالات زوجه صورت می گیرد و ممکن است میزان آن از میزان مهریه ای که زوجه را راضی می کرده، کمتر باشد و یا اینکه زوج از بالا بودن مقدار آن رضایت نداشته باشد ولی هر دو آن را بپذیرند.

همچنین در صورتی که پس از عقد نزدیکی صورت نگرفته باشد و زوج در این حالت زوجه را طلاق دهد، زوجه مستحق مهرالمتعه خواهد بود که تعیین مهرالمتعه نیز فقط در اختیار زوج می باشد و طبق قانون مالک تعیین آن، وضعیت مالی و اقتصادی زوج می باشد ، البته مقدار آن معمولا از مقدارمهرالمثل هم کمتر می باشد و شامل هدایایی از قبیل جواهرات، ساعت و ... است فقط در صورتی که زوجه به مهرالمتعه اعتراضی داشته باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند تا دادگاه با احزار وضعیت مالی زوج میزان مهرالمتعه را .بررسی کند

آثار عدم تعیین مهریه در نکاح دائم-همراه با فایل صوتی مقالات


انواع مهر:

انواع مهر:


1-مهرالمسمی


2-مهرالمثل


3-مهر المتعه

4-مفوضه المهر

اگر میزان مهریه در عقد معین شده باشد به آن مهر المسمی گویند .چنانچه مهر در عقد نامه تعیین نشده باشد ،اما تعیین آن را به زوج ،زوجه یا ثالث سپرده باشند آن زن را مفوضه المهر گویند که دراین صورت اگر داور زوجه باشد نمی تواند بیش از مهر المثل مهر تعیین کند اما اگر داور زوج یا ثالث باشد می تواند بیش از مهر المثل مهر تعیین کند و محدودیتی ندارد و مهر المثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه برحسب عرف و عادت و با توجه به وضعیت زن از لحاظ سن زیبایی،تحصیلات ،وضع خانوادگی و... و با در نظرگرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می گردد.


زن در موارد ذیل مستحق مهر المثل است :
1-هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین ، بین زوجین نزدیکی واقع شود .(ماده 1087 قانون مدنی)
2-هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر نزدیکی واقع شود.( ماده 1087 قانون مدنی)
3-هرگاه توافق طرفین در باره مهر المسمی به جهتی باطل باشد ؛ چنانچه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.(ماده 1100 قانون مدنی)
*****هرگاه مهر تعیین نشده و یا شرط عدم مهر شده است و قبل از اینکه تراضی بر مهر صورت گیرد ، طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد زن مستحق مهرالمتعه است که با توجه به حال مرد از حیث وضعیت مالی تعیین می شود .(ماده 1094 قانون مدنی)

پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش دوم

شرایط تحقق مهر المسمی:

: شرایط تحقق مهر المسمی
1-مهر باید مالیت داشته باشد(یعنی ارزش اقتصادی داشته و امکان خرید و فروش..آن وجود داشته باشد)
2 -مهر باید قابل تملک به وسیله زن باشد
3-هرگاه مهر عین معین باشد
4-مالی که مهر قرارداده می شود باید ملک شوهر باشد و اگر ملک غیر باشد باید.اذن داشته باشد
.5 -مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد
6-مهر باید معین باشد(بایستی دقیقا معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین.شده است. مثال: کدامیک از دو خانه)
7 -مهر باید منفعت عقالئی مشروع داشته باشد
8-شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد( بر اساس ماده 348 قانون مدنی ، بیع چیزی که مایع قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد،باطل شمرده می شود که می توان این موضوع را به عقد ازدواج (نکاح) نیز تعمیم داد)


*****چنانچه زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد می تواند پس از محکومیت به پرداخت مهریه ،دادخواست اعسار از محکوم به و تقسیط آن را . بدهد
*****در صورت فسخ ازدواج قبل از نزدیکی زن مستحق مهر نیست مگر در مورد عنن که زن مستحق نصف مهر است

پیامد های عدم تعیین مهریه در ازدواج (نکاح) دائم-بخش پایانی


نمونه دادخواست مطالبه مهریه را میتوانید از اینجا دریافت کنیدنظرات کاربران